Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 24d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 24d.

KRISTAUS KARALIAUS šVENTĖ

FEAST of CHRIST the KING

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. lapkričio 24d. – November 24, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
FEAST OF CHRIST THE KING

Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi

SUNDAY, 11/24/2013 – Kristaus Karaliaus Šventė/ Feast of Christ the King

10:00 am – Už Vytautą Volertą senjorą, užprašė LB New Yorko apygarda.

11:30 am – Victor Soliz Roman, req. by Sister Maricruz Soliz

SUNDAY, 12/01/2013 – Pirmas Advento Sekmadienis/First Sunday of Advent

10:00 am – Marcelę Avižienenę, užprašė Giedrė Kumpikaitė

11:30 am – Spanish Mass with Baptism

Atliepiamoji Psalmė

Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 954 psl.

Apreiškimo parapijos tradicinis Padėkos Dienos renginys įvyks sekantį sekmadienį, gruodžio 1 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias atnašaus kun. Vytautas Volertas. Kaip visuomet ir labai tinkamai, skanus kalakutas su įvairiais priedais, o jeigu kam atsibodo kalakutas, tai tiems bus ir dešrų su kopūstais. Užsigardžiuoti galėsite moliūgų pyragu, babka ir atsigaivinti šaltais gėrimais bei kava. Bilietų kaina tiktai $10.00 suaugusiems, o vaikams nuo 2-12 metų, tiktai $2.00. Malonėkite bilietus įsigyti iš anksto šį sekmadienį, kavinės metu.

Šiandieną, lapkričio 24, TIKĖJIMO METŲ užbaigtuvių šv. Mišiosios bus atnašaujamos 3:00 val. p.p., St. James Cathedral-Basilica, – 250 Cathedral Place, Brooklyn, NY 11201. Kviečiame lietuvius gausiai dalyvauti, įrodant meilę Dievui, pagarbą Brooklyno vyskupijai bei lietuvių sielovadai.

Parapija labai dėkoja visiems kurie atvyko į Apreiškimo bažnyčią lapkričio 17 d., kai Brooklyno vyskupijos atstovas aplankė mūsų parapiją. Vyskupijos atstovai aplanko visas vyskupijos parapijas kiekvienais metais ir suskaičiuoja kiek žmonių lanko šv. Mišias. Todėl džiaugiamės, kad daug žmonių atsilankė lapkričio 17-tos šv. Mišiose. Tai reikšmingas faktas, parodantys vyskupijai, kad mes turime stiprią lietuvišką veiklą Apreiškimo parapijoje! Dar kartą didelis ačiū!

Annunciation parish is very grateful to everyone who attended Mass at Annunciation Church on November 17th, when it was visited by a representative of the Brooklyn Diocese. A diocesan representative visits all churches in the Brooklyn Diocese every year, in order to acertain the number of people attending Sunday Mass. The large turnout of the parishioners on November 17th was very helpful – it sent a strong signal to the Diocese that Lithuanian people value and support their parish! Thank you all very much.

Advento rekolekcijos Neringoje jau čia pat. Jos įvyks 2013 m. lapkričio 29d.- gruodžio 1 d. Pats laikas pradėti planuoti Advento pradžią ir pasiruošti švęsti Dievo buvimo mūsų tarpe! Visi maloniai kviečiami atvykti šį ypatingą savaitgalį į Neringą ir pasinaudoti proga prieš šventes susitelkti ties savo santykiu su Dievu. Dėl registracijos prašome teirautis Danos el. paštu: d...@neringa.org. Programos aprašymą bei registracijos informaciją rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org.

The time is now to reflect and prepare for the coming of our Lord Jesus Christ. The perfect beginning is at the Silent Retreat at Neringa campsite in Vermont, beginning November 29. 2013 – through December 1, 2013. To register or receive more information, please contact Aidas Kupčinskas at 617-240-0358 or aida...@yahoo.com. Everyone is most welcome to spend a beautiful Advent weekend in Vermont in spiritual reflection.

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar neatsiekta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkiliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžinami parapijai jos reikalam ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl ne tik suma suaukotų pinigų yra svarbi, bet ir skaičius pačių aukotojų. Vokeliai šiam tikslui randasi bažnyčios prieangyje. Juos naudojant parašykit “Annunciation (Brooklyn) ant “Parish” eilutės. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelį per šv. Mišias. Lai nebūna nei vieno parapijiečio kuris visiškai nieko nepaaukojo!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą LevonąPhyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas” laikraštis.

Planuojama Kalėdinė Mugė Apreiškimo parapijos salėje po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, 2013 m. gruodžio 8 d. Rengėjai: Tautodailės Institutas, New Yorko skautai ir parapija. Tuoj po šv. Mišių bus šiaudinukų gaminimo pamoka, užkandžiai, Vlado Sido prisiminimas 5-tų mirties metinių proga, ir tada Kalėdinė Mugė. Kviečiame visus jau dabar pasižymėti datą ir planuoti dalyvauti.

Tradicinės “Kūčios”, bendrai ruošiamos Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos ir New Yorko skautų, šiemet įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje, (N. 8th ir Havemeyer st.), tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Skautai dalyvauja Mišiose uniformuoti, kiti šventiškai apsirengę. Visuomenė taip pat kviečiama gausiai Mišiose dalyvauti. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto, nes labai sunku pirkti ir gaminti brangų maistą nežinant kiek žmonių planuoja dalyvauti. Iš anksto nusipirkti bilietai $15.00 suaugusiems, vaikams nuo 3-16 – $5.00, o vaikučiams iki 3 – nemokamai. Jeigu ir kartais nepanaudosite nusipirkto bilieto, lai jis būna auka geram tikslui. Bilietų kaina prie įėjimo $20.00.

STOKITE į PAGALBĄ! Paskutiniu laiku ypatingai sumažėjo pagalba reikalinga ruošiant sekmadienines kavines. Norima primint, kad Patricijai vienai viską sutvarkyti yra labai sunku, todėl pagal galimybes, atvykite anksčiau į šv. Mišias ir prieš tai užeikite į parapijos apatinę salę su tikslu padėti paruošti kavinę svečiams. Iš anksto dėkojame.

Lietuviški priešpiečiai bus šiandieną, lapkričio 24 d., brolių Kezių užeigoje (The Avenue Restaurant) – 71-22 Myrtle Ave., Glendale, NY 11385 nuo 12:00 val. vidudienio iki 4:00 val. vak. Patartina užsisakyti vietas skambinant 347-725-3853. Bus cepelinų, koldūnų, kugelio ir dešrų su kopūstais. Iki malonaus pasimatymo.

Comments are closed.