Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 17d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 17d.

Lapkričio Mėnuo – Mirusiųjų Mėnuo.
Amžiną atilsį duok mirusiems Viešpatie!

November is All Souls Month.
Eternal rest grant unto them o Lord!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. lapkričio 17d. – November 17, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TRISDEŠIMT TREČIAS EILINIS SEKMADIENIS
THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

Jums užtekės teisingumo saulė

SUNDAY, 11/17/2013 – 33-asis Eilinis Sekmadienis / 33rd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už mirusius Lietuvos kariuomenės narius, užprašė a.a. Malvina Klivečkienė ir Liet. Bendruomenė

11:30 am – Victor Soliz Roman, req. by Sister Maricruz Soliz

SUNDAY, 11/24/2013 – Kristaus Karaliaus Šventė/ Feast of Christ the King

10:00 am – Už Vytautą Volertą senjorą, užprašė LB New Yorko apygarda.

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpats ateina teisingai tvarkyti pasaulio.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 951 psl.

Apreiškimo parapijos tradicinis Padėkos Dienos renginys įvyks sekmadienį, gruodžio 1 d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias atnašaus kun. Vytautas Volertas. Kaip visuomet ir labai tinkamai, skanus kalakutas su įvairiais priedais, o jeigu kam atsibodo kalakutas, tai tiems bus ir dešrų su kopūstais. Užsigardžiuoti galėsite moliūgų pyragu (pie), babka ir atsigaivinti šaltais gėrimais bei kava. Bilietų kaina tiktai $10.00 suaugusiems, o vaikams nuo 2-12 metų, tiktai $2.00. Malonėkite bilietus įsigyti iš anksto šį sekmadienį, kavinės metu.

Gautas prašymas iš Brooklyno diocezijos generalinio vikaro, vysk. Chappetto, kad visos vyskupijos sielovados atsiųstų bent keletą oficialių atstovų iš jų įvairių sielovadų į TIKĖJIMO METŲ užbaigtuvių šv. Mišias, kurios bus atnašaujamos lapkričio 24 d., 3:00 val. p.p., St. James Cathedral-Basilica, – 250 Cathedral Place, Brooklyn, Ny 11201. Jeigu norite būti oficialus atstovas, lietuviai turi būti atstovaujami, tuojau kreipkitės pas kun. Vytautą Volertą (geriausiai šiandien), nes reikalinga pranešti sąrašą dalyvaujančių (ne vėlau nei lapkričio 20 d.). Po šv. Mišių, užkandžiai ir proga pabendrauti su kitų sielovadų atstovais. Norintys dalyvauti neoficialiai irgi mielai laukiami.

Advento rekolekcijos Neringoje įvyks 2013 m. lapkričio 29d. – gruodžio 1 d. Pats laikas pradėti planuoti Advento pradžią ir pasiruošti švęsti Dievo buvimo mūsų tarpe! Visi maloniai kviečiami atvykti šį ypatingą savaitgalį į Neringą ir pasinaudoti proga prieš šventes susitelkti ties savo santykiu su Dievu. Dėl registracijos prašome teirautis Danos el. paštu: d...@neringa.org. Programos aprašymą bei registracijos informaciją rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org.

Time to reflect and prepare for the coming of our Lord Jesus Christ. The perfect beginning is at the Silent Retreat at Neringa campsite in Vermont, beginning November 29. 2013 – through December 1, 2013. To register or receive more information, please contact Aidas Kupčinskas at 617-240-0358 or aida...@yahoo.com. Everyone is most welcome to spend a beautiful Advent weekend in Vermont in spiritual reflection.

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar nepasiekta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkiliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžinami parapijai jos reikalams ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl ne tik suma suaukotų pinigų yra svarbi bet ir skaičius pačių aukotojų. Vokeliai šiam tikslui randasi bažnyčios prieangyje. Juos naudojant užrašykite “Annunciation (Brooklyn) ant “Parish” eilutės. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelį per šv. Mišias. Lai nebūna nei vieno parapijiečio kuris visiškai nieko nepaaukojo!

2013 is drawing to a close and the amount designated for Annunciation parishioners to meet the diocesan requiremens for the “Annual Catholic Apeal” has not been reached as yet. It is very important for all parishioners to participate in this appeal because the money received above our quota is returned to the parish. Also just as important is to show that every and each parishioner has given to the extent of his/her capabilities, for the number of contributors is also very important. There are envelopes for this purpose at the back of the church, so please use them, noting “Annunciation” (Brooklyn) on the “Parish” line and sending them either directly to the diocese or placing them in the collection basket. Let ‘s all give so that there are no non givers left!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės / Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengvai ir patogiai užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti gražinant krautuvėje. Geriausia dovana – “Draugas” laikraštis!

Planuojama Kalėdinė Mugė Apreiškimo parapijos salėje po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, 2013 m. gruodžio 8 d. Rengėjai Tautodailės Institutas, New Yorko skautai ir parapija. Tuoj po šv. Mišių bus šiaudinukų gaminimo pamoka, užkandžiai, Vlado Sido prisiminimas 5-tų mirties metinių proga, ir tada Kalėdinė Mugė. Kviečiame visus jau dabar pasižymėti datą ir planuoti dalyvauti.

2013 m. spalio 28 d. padaryta sunki smegenų operacija LB New Yorko miesto apylinkės ko-pirmininkui, bei Tautodailės instituto pirmininkui Laurynui Vismanui. Kviečiame visus pasimelsti už mielą Lauryną, kad gerasis Dievas suteiktų jam malonių greitai ir pilnai atsigauti ir vėl stoti į visuomenės darbuotojų gretas.

Tradicinės “Kūčios”, bendrai ruošiamos Apreiškimo parapijos, Maironio lituanistinės mokyklos ir New Yorko skautų, šiemet įvyks sekmadienį, gruodžio 15 d., Our Lady of Mt. Carmel apatinėje salėje, (N. 8th ir Havemeyer St.), tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Skautai dalyvauja Mišiose uniformuoti, kiti šventiškai apsirengę. Visuomenė taip pat kviečiama gausiai Mišiose dalyvauti. Bilietus malonėkite įsigyti iš anksto, nes labai sunku pirkti ir gaminti brangų maistą nežinant kiek žmonių planuoja dalyvauti. Jeigu ir kartais nepanaudosite nusipirkto bilieto, lai jis būna auka geram tikslui. Plačiau sekančiam biuletenyje.

STOKITE į PAGALBĄ! Paskutiniu laiku ypatingai sumažėjo pagalba reikalinga ruošiant sekmadienines kavines. Norima priminti, kad Patricijai vienai viską sutvarkyti yra labai sunku, todėl pagal galimybes, atvykite anksčiau į šv. Mišias ir prieš tai užeikite į parapijos apatinę salę su tikslu padėti paruošti kavinę svečiams. Iš anksto dėkojame.

Comments are closed.