Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 10d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 10d.

Lapkričio Mėnuo – Mirusiųjų Mėnuo.
Amžiną atilsį duok mirusiems Viešpatie!

November is All Souls Month.
Eternal rest grant unto them o Lord!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. lapkričio 10d. – November 10, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

TRISDEŠIMT ANTRAS EILINIS SEKMADIENIS
THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Pasaulio Karalius prikels mus amžinam gyvenimui

SUNDAY, 11/10/2013 – 32-asis Eilinis Sekmadienis / 32nd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Ramutę Česnavičienę, užprašė Algis Česnavičius

11:30 am – Doris Espinoza, req. by husband Givanni Bernal; Victor Saliz Roman, req. by Sister Maricruz Saliz

SUNDAY, 11/17/2013 – 33-asis Eilinis Sekmadienis / 33rd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už mirusius Lietuvos kariuomenės narius, užprašė a.a. Malvina Klivečkienė ir Liet. Bendruomenė

11:30 am – Victor Soliz Roman, req. by Sister Maricruz Soliz

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 948 psl.

Didelis ačiū visiems prapijiečiams kurie dalyvavo šv. Rožančiaus kalbėjimo akcijoje spalio mėnesį ir sekmadienį, lapkričio 3 d., papuošė raudonomis rožėmis Šiluvos Marijos paveikslą. Taip pat didelis ačiū Vytautui Čereškai kuris parūpino rožių, idant visi kurie tik norėjo padėti rožių, tai galėjo padaryti.

Šiandien, lapkričio 10 d., Lietuvių Moterų Federacija rengia šaunų koncertą Lietuvos kūdikių namų paramai. Koncertuos smuikininkė Justina Auškelytė, pianinu akompanuos Vilija Naujokaitienė. Koncerto metu bus renkamos lėšos kūdikių namų paramai. Koncertas taip pat rengiamas pažymėti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai ir pagerbti Lietuvos Respublikos nuolatinę atstovę prie Jungtinių Tautų, ambasadorę Raimondą Murmokaitę. Koncertas įvyks Round Hill Community Church patalpose, 395 Round Hill Road, Greewich, CT. Programa prasidės punktualai 4:00 val. p.p., įėjimas nuo 3:30 val.p.p. Bilieto kaina $40.00 – bičiuliams; $75.00 – sponsoriams; $150.00 – nuolatiniams remėjams ir $250.00 – globėjams. Po koncerto vaišės ir atgaiva. Nepagailėkime nei laiko nei kelionės išklausyti puikaus koncerto ir paremti labai vertingą tikslą. Apie dalyvavimą malonėkite pranešti Violetai Sirvaitienei 203-353-3328 arba 203-219-7802, e-paštu: vyta...@yahoo.com.

Vakar, grupės “Liūdni slibinai’ koncertas įvyko Apreiškimo parapijos apatinėje salėje 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY. Po koncerto tęsėsi pabendravimas su atlikėjais. Koncertas skiriams visų kartų lietuviams. “Liūdnų Slibinų gastroles remia: JAV LB Krašto Valdyba ir New Yorko miesto lietuvių apylinkė. “Liūdni slibinai”- trijų jaunų aktorių grupė, dainuojanti, grojanti ir vaidinanti scenoje, skirtingais stiliais apipindama lietuvių klasikų poetų tekstus. Dainavo apie lietuviško gyvenimo aktualijas, keldami tautą lietuviškumo dvasioje.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės / Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar nepasiekta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžinami parapijai jos reikalams ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl ne tik suma suaukotų pinigų yra svarbi bet ir skaičius pačių aukotojų. Vokeliai šiam tikslui randasi bažnyčios prieangyje. Juos naudojant parašykit “Annunciation (Brooklyn) ant “Parish” eilutės. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelį per šv. Mišias. Lai nebūna nei vieno parapijiečio kuris visiškai nieko nepaaukojo!

2013 is drawing to a close and the amount designated for Annunciation parishioners to meet the diocesan requiremens for the “Annual Catholic Apeal” has not been reached as yet. It is very important for all parishioners to participate in this appeal because the money received above our quota is returned to the parish. Also just as important is to show that every and each parishioner has given to the extent of his/her capabilities, for the number of contributors is also very important. There are envelopes for this purpose at the back of the church, so please use them, noting “Annunciation” (Brooklyn) on the “Parish” line and sending them either directly to the diocese or placing them in the collection basket. Let ‘s all give so that there are no non givers left!

Advento rekolekcijos Neringoje įvyks 2013 m. lapkričio 29d. – gruodžio 1 d. Pats laikas pradėti planuoti Advento pradžią ir pasiruošti švęsti Dievo buvimą mūsų tarpe! Visi maloniai kviečiami atvykti šį ypatingą savaitgalį į Neringą ir pasinaudoti proga prieš šventes susitelkti ties savo santykiu su Dievu. Dėl registracijos prašome teirautis Danos el. paštu: d...@neringa.org. Programos aprašymą bei registracijos informaciją rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org.

Atkreipkite dėmėsį į “Draugo” laikraščio pravedamą akciją kuo daugiau surinkti naujų prenumeratų “Draugo” laikraščiui. Apreiškimo bažnyčios prieangyje, rasite aprašymų lietuviškai bei angliškai kaip reikia užsisakyti ‘Draugą”. Po Šv. Mišių kavinėje taip pat rasite “Draugo” egzempliorių ir galėsite sužinoti kaip lengva ir patogu užsisakyti “Draugą”. Artėja Kalėdos ir kartais sunku atspėti ką duoti artimiesiams idant nereikėtų keisti grąžinant krautuvėje. Geriausia dovana –“Draugas”!

Lapkričio 16 d., 6:00 val. vak., Estų namuose – 4 Cross St. and Veterans Highway, Jackson, NJ 08527, jūsų laukia ypatingas, trijų kaimyninių lietuvių bendruomenių – Elizabeth, Philadelphijos ir Centrinės NJ, – vaikučių koncertas! Bus renkamos aukos. Po koncerto-linksmybės vaikams ir suaugusiems bei lietuviški skanėstai! Renginys skirtas Lietuvoje sunkiai gyvenančių šeimų vaikams bei akcijai “Vaikų svajonės” paremti. Bus renkamos aukos Alytaus rajono Alovės vaikų dienos centrui paremti, kurio patalpos nešildomos. Pasiryžkite dalyvauti.

Planuojama Kalėdinė Mugė Apreiškimo parapijos salėje po lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, 2013 m. gruodžio 8 d. Rengėjai Tautodailės Institutas ir New Yorko skautai. Tuoj po šv. Mišių bus šiaudinukų gaminimo pamoka, pietūs, a.a. Vlado Sido prisiminimas metinių proga, ir tada Kalėdinė Mugė. Kviečiame visus jau dabar pasižymėti datą ir planuoti dalyvauti. Paukštytės ir skautės ruošiasi kepti, sustatyti ir lietuviškais motyvais papuošti tradicinius imbiro namelius. Sesių mėlynšlipsių “Vilijos” draugovei dabar vadovauja neseniai iš Los Angele atsikrauščiusi energinga, sumani, sekmingai vadovavusi sesėms skautėms LA, Daina Mattis. Sveikiname sesę Dainą ir likime gražaus bendravimo New Yorke.

2013 m. spalio 28 d. padaryta sunki smegenų operacija LB New Yorko miesto apylinkės ko-pirmininkui, bei Tautodailės instituto pirmininkui Laurynui Vismanui. Kviečiame visus pasimelsti už mielą Lauryną, kad gerasis Dievas suteiktų jam malonių greitai ir pilnai atsigauti ir vėl stoti į visuomenės darbuotojų gretas.

Comments are closed.