Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 3d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. lapkričio 3d.

Lapkričio Mėnuo – Mirusiųjų Mėnuo.
Amžiną atilsį duok mirusiems Viešpatie!

November is All Souls Month.
Eternal rest grant unto them o Lord!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. lapkričio 3d. – November 3, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

MIŠIOS UŽ MIRUSIUOSIUS – VĖLINIŲ PROGA
MASS FOR THE DECEASED – ALL SOULS DAY REMEMBERENCE

Dievas priėmė juos tartum atnašą brangią

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 11/03/2013 – Mišios už Mirusiuosius / All Souls rememberence

10:00 am – Mirusiųjų intencijoms pagal įteiktus vokelius

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 11/10/2013 – 32-asis Eilinis Sekmadienis / 32nd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Ramutę Česnavičienę, užprašė Algis Česnavičius

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulyj – tarpe gyvųjų

Šiandienos skaitiniai specialiai progai yra Mišiolėlio 958, 959 ir 983 psl.

Šiandieną, lapkričio 3 d., Apreiškimo bažnyčioje švęsime “Vėlines”. Bus žvakių procesija su vardais mylimų mirusiųjų per paskutinius metus. Tikime, kad visi žinote kam reikia nešti žvakes, tad klausykite nurodymų. Šv. Mišios taip pat bus laikomos mirusiųjų intencija. Lai jie visi ilsisi Viešpaties ramybėje!

Seka vardai ir pavardės paskutiniųjų metų mirusiųjų kurie bus pagerbti įnešant žvakes jų šviesiam atminimui:
Paulius Bivainis, Jerry Černauskas, Ramutė Česnavičienė, Sr. Edna Cooke, OP, Edward Diskevich, Karolis Dvorak, Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM, Algis Jankauskas, Apolonija ir Stanislovas Kasperavičiai, Vitas Katinas, Viktoras Kirkyla, Giedrė Kulpienė, Sofija Kulys, Fred Lučka, Jadvyga Lukoševičienė, Jonas Mikalauskas, Henrikas Miklas , Gloria O’Brien, Aldona Rimkus, Stefanija Sablevičienė, Adelė Sarkauskas, Viktorija Sevelkovaitė, Stasė Škėrienė, Anelė Steponienė, Izabelė Švitrienė, Nastutė Umbrazaitė, Vytautas F. Volertas

Jeigu dalyvavote šv. Rožančiaus kalbėjime per spalio mėnesį, šiandieną atneškite po raudoną rožę Marijos garbei ir ją pamerkite vazoje prie Šiluvos Marijos paveikslo. Vytautas Čereška, sutiko parūpinti rožių, kurias rasite bažnyčios prieangyje ir įmetę po 50 centų už kiekvieną rožę tam tikslui padėtame krepšelyje, nuneškite ir pamerkite prie Marijos paveikslo prieš arba po šv. Mišių. Ačiū visiems kurie dalyvavo šioje maldos akcijoje.

Grupės “Liūdni Slibinai” koncertas įvyks lapkričio 9 d., šeštadienį, 6:30 val. v.v. Apreiškimo parapijos apatinėje salėje 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY. Įėjimo kaina $15.00, studentams $10.00. Po koncerto – pabendravimas su atlikėjais. Koncertas skiriams visų kartų lietuviams. “Liūdnų Slibinų gastroles remia: JAV LB Krašto Valdyba ir New Yorko miesto lietuvių apylinkė. “Liūdni slibinai”- trijų jaunų aktorių grupė, dainuojanti, grojanti ir vaidinanti scenoje, skirtingais stiliais apipindama lietuvių klasikų poetų tekstus. Dainuoja apie lietuviško gyvenimo aktualijas, kelia tautą lietuviškumo dvasioje. Atėję nesigailėsite!

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės / Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Lauryną Vismaną ir Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives / friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas (Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis, Laurynas Vismanas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Lietuvių Moterų Federacija rengia šaunų koncertą Lietuvos kūdikių namų paramai. Koncertuos smuikininkė Justina Auškelytė, pianu akompanuos Vilija Naujokaitienė. Koncerto metu bus renkamos lėšos kūdikių namų paramai. Koncertas taip pat rengiamas pažymėti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai ir pagerbti Lietuvos Respublikos nuolatinę atstovę prie Jungtinių Tautų, ambasadorę Raimondą Murmokaitę. Koncertas įvyks sekmadienį, 2013 m. lapkričio mėn. 10 d., Round Hill Community Church patalpose, 395 Round Hill Road, Greewich, CT. Programa prasidės punktualiai 4:00 val. p.p., įėjimas nuo 3:30 val.p.p. Bilieto kaina $40.00 – bičiuliams; $75.00 – sponsoriams; $150.00 – nuolatiniams remėjams ir $250.00 – globėjams. Po koncerto vaišės ir atgaiva. Nepagailėkime nei laiko nei kelionės išklausyti puikaus koncerto ir paremti labai vertingą tikslą. Apie dalyvavimą malonėkite pranešti Violetai Sirvaitienei 203-353-3328 arba 203- 219 – 7802 , e-paštu: vyta...@yahoo.com.

Parapija nooširdžiai dėkoja farmacininkei Aldonai Kulpienei, kuri pravedė gripo skiepijimo (flu shot) kliniką Apreiškimo parapijos salėje po šv. Mišių spalio 20 ir 27 dienomis. Tikime, kad dabar neliko nei vieno parapjiečio neskiepyto. Ačiū mielai Aldonai!

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar nepasiekta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkiliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžinami parapijai jos reikalams, ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai, ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl ne tik suma suaukotų pinigų yra svarbi bet ir pačių aukotojų skaičius. Šiam tikslui vokeliai yra bažnyčios prieangyje. Juos naudojant užrašykite “Annunciation (Brooklyn) ant “Parish” eilutės. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelį per šv. Mišias. Lai nebūna nei vieno parapijiečio, kuris visiškai nieko nepaaukojo!

2013 is drawing to a close and the amount designated for Annunciation parishioners to meet the diocesan requiremens for the “Annual Catholic Apeal” has not been reached as yet. It is very important for all parishioners to participate in this appeal because the money received above our quota is returned to the parish. Also just as important is to show that every and each parishioner has given to the extent of his/her capabilities, for the number of contributors is also very important. There are envelopes for this purpose at the back of the church, so please use them, noting “Annunciation” (Brooklyn) on the “Parish” line and sending them either directly to the diocese or placing them in the collection basket. Let ‘s all give so that there are no non givers left!

2013 m. spalio 28 d. padaryta sunki smegenų operacija LB New Yorko miesto apylinkės ko-pirmininkui, bei Tautodailės instituto pirmininkui Laurynui Vismanui. Pagal paskutinius duomenis atrodo, kad operacija gerai pavyko ir auglys buvo sėkmingai išoperuotas. Kviečiame visus pasimelsti už mielą Lauryną, kad gerasis Dievas suteiktų jam malonių greitai ir pilnai atsigauti ir vėl stoti į visuomenės darbuotojų gretas.

Lietuviški priešpiečiai bus šiandieną, lapkričio 3 d., brolių Kezių užeigoje (The Avenue Restaurant), 71-22 Myrtle Ave., Glendale, NY 11385 nuo 12:00 val. vidudienio iki 4:00 val. vak. Patartina užsisakyti vietas iš anksto. Bus cepelinų, koldūnų, kugelio ir dešrų su kopūstais. Iki malonaus pasimatymo.

Comments are closed.