Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 27d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 27d.

Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo
Karaliene šv. Rožančiaus,
Melski už mus!

October is the month of Mary
Queen of the Holy Rosary,
Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. spalio 27 d. – October 27, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

30-asis EILINIS SEKMADIENIS / 30th SUNDAY IN ORDINARY TIME

Varguolio maldavimas debesis skrodžia

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 10/27/2013 – 30-asis Eilinis Sekmadienis / 30th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Buzas ir Senken šeimas, užprašė Josephina Senken

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 11/03/2013 – 31-asis Eilinis Sekmadienis / 31st Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Mirusiųjų intencijoms pagal įteiktus vokelius

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 943 psl.

Kitą sekmadienį, lapkričio 3 d., Apreiškimo bažnyčioje švęsime “Vėlines”. Bus žvakių procesija su mylimų mirusiųjų vardais. Tikime, kad visi žinote kam reikia nešti žvakes, tad klausykite nurodymų. Šv. Mišios taip pat bus laikomos mirusiųjų intencija. Lai jie visi ilsisi Viešpaties ramybėje.

Apreiškimo parapija ir NY Ateitininkai kviečia New Yorko bendruomenę Vėlinių metu prisijungti prie bendro Taize, suėjimo ir meditacijos, Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 259 N 5th St., Wiliamsburg, NY, 2013 m. lapkričio 2 d., 2:00 val. p.p. Per dešimtmečius srautai žmonių iš viso pasaulio vyksta į Taizę (Prancūzijoje). Čia jie susirenka turėdami įvairių tikslų: dvasiškai tobulėti, ieškodami gyvenimo prasmės, ramybės, vertybių pasikeitimo, Dievo, šeimoms poilsio nuo miesto triukšmo, aktyvaus gyvenimo tempo, pabūti drauge. Bus pravestos giesmės, skaitniai, skirtas laikas meditacijai. Atėję tikrai nesigailėsite.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas(Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Kadangi spalis yra rožančiaus mėnuo, norima pritraukti kuo daugiau maldininkų jį kalbėti (namuose) šį ypatingą mėnesį. Parapijiečiai, pagal alfabetą, padalinami į keturias dalis, nes tiek yra rožančiaus slėpinių ir taip per visą spalio mėnesį, bus sukalbėta daug rožančių. Galima kalbėti šeimose arba grupėse arba pavieniai. Marijos malda galinga, pasiryžkime tai atlikti. Sekančią savaitę (baigsim bendro rožančiaus poteriavimo užsimojimą) pradedant su pirmadieniu (spalio 28 d.), žmonės kurių pavardės prasideda nuo A-F kalba “Garbės slėpinius”; pavardės nuo G-L kalba “Džiaugsmo slėpinius”; pavardės nuo M-R kalba “Šviesos slėpinius”ir pavardės S-Z kalba “Kančios slėpinius”. Pridėkite savo intencijas ir siųskite “Karalienei šv. Rožančiaus”nuoširdžias jūsų maldas.
Jeigu jūs dalyvavote šiame spalio mėnesio rožančiaus kalbėjime nors vieną kartą, kviečiame sekmadienį (lapričio 3 d.) ateiti su raudona rožę ir prieš šv. Mišias ją pamerkti vazoje, kuri bus prie Šiluvos Marijos paveikslo.

Aldona Kulpienė, kuri yra farmacininkė, sutiko pravesti “flu shot” kliniką Apreiškimo parapijos salėje po šv. Mišių spalio 20 ir 27 dienomis. Tai vyks kavinės metu. Dėl mokesčio už skiepus, kurie turi Medicare B apdraudą, jie būtų veltui. Kai kurie draudimai irgi apmoka, deja ne visi. Tiems kurie neturi jokio draudimo kaina – $19.99. Dėl platesnės informacijos susisiekit su Aldona sekančiu el paštu: aldo...@optonline.net

LR gen. konsulatas New Yorke kviečia NY maratono (lapkričio 3 d.) bėgikus burtis į lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el.laišką adresu kons...@urm.lt. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Konsulatas atkreipiadėmesį, kad norint bėgti 2013 m. New Yorko maratoną būtina regstracija oficialioje renginio svetainėje http://www.ingnycmarathon.org/ ir sumokėti dalyvio mokestį, o tuomet tapti lietuvių komandos nariu. Mieli lietuviai sporto mylėtojai, būkime matomi, vieningi ir garsinkime Lietuvos vardą! Maloniai kviečiame visus dalyvaujančius prisijungti prie akcijos.

Grupės “Liūdni Slibinai” koncertas įvyks lapkričio 9 d., šeštadienį, 6:30 val. v.v. Apreiškimo parapijos apatinėje salėje 70 Havemeyer street, brooklyn, NY. Įėjimo kaina $15.00, studentams $10.00. Po koncerto – pabendravimas su atlikėjais. Koncertas skiriams visų kartų lietuviams “Liūdnų Slibinų gastroles remia: JAV LB Krašto Vldyba, ir New Yorko miesto lietuvių apylinkė. “Liūdni slibinai”- trijų jaunų aktorių grupė, dainuojanti, grojanti ir vaidinanti scenoje. Skirtingais stiliais apipindama lietuvių klasikų poetų tekstus. Dainuoja apie lietuviško gyvenimo aktualijas, kelia tautą lietuviškumo dvasioje.

Dr. Frances Covalesky, pianist will present two concerts in Morristown, NJ for the benefit of the Lithuanian Educational Assistance and Relief Foundation, Inc. This foundation, established in 1996 on a non-sectarian basis provides financial assistance to poor, but gifted and talented students in Lithuania who would otherwise have no opportunity for a higher education. The first concert will be performed on Saturday, November 2,2013 at 7:00 pm at Assumption Church – 91 Maple Ave., Morristown, NJ 07960. Suggested donation $10.00. The second concert will be performed on Tuesday, November 5,2013 at 7:00 pm at Dolan Hall, at the College of St. Elizabeth, 2 Convent Rd. Morristown, NJ. Suggested donation $5.00. Everyone is most welcome. Ms. Covalesky is a wonderful pianist and while you will most assuredly enjoy her concert you will also provide much needed financial help for the needy students in Lithuania. For additional information go to: bsav...@juno.com or tel.: 973-328-2850 .

Jau 2013 metų galas visai netoli, o parapijos “Annual Catholic Appeal’ piniginė uždėta suma dar nepasiekta. Labai svarbu, kad visi parapijiečiai prisidėtų prie šios rinkliavos, nes surinkti pinigai virš nustatytos sumos grąžnami parapijai jos reikalams ir svarbu parodyti, kad parapija turi parapijiečių kurie pagal savo išgales, ar tai būtų keli doleriai ar keli šimtai, aukoja ir remia vyskupiją. Todėl yra svarbi ne tik suma suaukotų pinigų, bet ir pačių aukotojų skaičius. Vokeliai šiam tikslui yra bažnyčios prieangyje. Juos naudojant parašykite “Annunciation (Brooklyn) “Parish” eilutėje. Parapijiečiai gali siųsti vokelius į vyskupiją paštu arba įmesti vokelius į rinkliavos krepšelus per šv. Mišias. Lai nebūna nei vieno parapijiečio, kuris visiškai nieko nepaaukojo!

2013 is drawing to a close and the amount designated for Annunciation parishioners to meet the diocesan requiremens for the “Annual Catholic Apeal” has not been reached yet. It is very important for all parishioners to participate in this appeal because the money received above our quota is returned to the parish. Also just as important is to show that every and each parishioner has given to the extent of his/her capabilities, for the number of contributors is also very important. There are envelopes for this purpose at the back of the church, so please use them, noting “Annunciation (Brooklyn) on the “Parish” line and sending them either directly to the diocese or placing them in the collection basket. Let ‘s all give so that there are no non givers left!

Comments are closed.