Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 20d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 20d.

Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo
Karaliene šv. Rožančiaus,
Melski už mus!

October is the month of Mary
Queen of the Holy Rosary,
Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. spalio 20 d. – October 20, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

29-asis EILINIS SEKMADIENIS / 29th SUNDAY IN ORDINARY TIME

Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izrealitai

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 10/20/2013 – 29-asis Eilinis Sekmadienis / 29th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Apoloniją ir Stanislovą Kasperavičius, užprašė Arūnas Tirkšliūnas

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 10/27/2013 – 30-asis Eilinis Sekmadienis / 30th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Buzas ir Senken šeimas, užprašė Josephina Senken

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 940 psl.

Apreiškimo parapija ir NY Ateitininkai kviečia New Yorko bendruomenę Vėlinių metu prisijungti prie bendro Taize, suėjimo ir meditacijos, Apreiškimo parapijos bažnyčioje , 259 N 5th St., Wiliamsburg, NY, 2013 m. lapkričio 2 d., 2:00 val. p.p. Per dešimtmetčius srautai žmonių iš viso pasaulio vyksta į Taizę (Prancūzijoje). Čia jie susirenka turėdami įvairių tikslų: dvasiškai tobulėti, ieškodami gyvenimo prasmės, ramybės, vertybių pasikeitimo, Dievo, šeimoms poilsio nuo miesto triukšmo, aktyvaus gyvenimo tempo, pabūti drauge. Bus pravestos giesmės, skaitniai, skirtas laikas meditacijai. Atėję tikrai nesigailėsite.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas(Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Širdingas ir didelis ačiū šauniam ir pasiaukojusiam parapijiečiui, Algiui Lukoševičiui ir parapijos nuoširdžiam pareigų atlikėjui, ūkvedžiui Philip Caponegro, už jų įdėtą darbą restauruojant Apreiškimo bažnyčios didžiules duris. Vidurinės durys buvo užrakintos praėjusį sekmadienį, nes jų restauracija yra ypatingai sudėtingas darbas – reikėjo išpuvusį medį durų viduryje sutaisyti. Tos durys labai sunkios, sveria tarp 300 ir 400 svarų, ir jas panešti sutaisymui pareikalvo 4 stiprių vyrų talkos. Manome, kad parapijiečiai jau pastebėjo, kaip gražiai sutvarkytos bažnyčios šoninės durys dabar atrodo. Vidurinės durys po sutvarkymo irgi taip pat gražiai atrodys. Dėkojame Algiui ir Phil už tokį puikiai atliktą darbą. Teatlygina jiems gerasis Dievas.

LB Long Island apylinkė, kuriai pirmininkauja Ramutė Žukaite, 2013 m. spalio 26 d., rengia rudeninę VAKARONĘ. Tai Romo Dambrausko koncertas – Šokiai – Baras — Šiltas maistas, Atsimainymo parapijos salėje, 64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY. Pradžia 7:00 val. vak. Bus ypatingi vakaro kokteiliai, šiltas sidras (cider) karšti koldūnai ir svarbiausia- gera nuotaika. Durys atidaromos 6:30 val. Vakaro. Šokiai tęsis po koncerto su Rimanto Samio muzika ir technika. Įėjimo auka $20.00 suaugusiems, vaikams nemokamai. Baras ir maistas perkamas atskirai. Stalai užsisakomi iš anksto skambinant 516-353-1229 arba e-paštu: ramu...@hotmail.com

The Lonng Island Chapter of the Lithuanian American Community cordially invites everyone to their Autumn Concert and Dance Party on Saturday, October 26, 2013 at Transfiguratio Church hall – 64-14 Clinton Ave., Maspeth, NY Doors will open at 6:30pm and concert will begin at 7:00 pm. Suggested donation $20.00 for adults and gratis for children. In addition to the concert and dancing there will be hot food and cold drinks available for purchase. Popular singer/crooner from Lithuania, Romas Dambrauskas, will perform in Maspeth for his only appearance of his multi-city US Fall tour 2013. Dancing will continue after the concert with music by DJ Rimantas Samis.Tables can be reserved in advance by calling tel: 516- 353-1229 or e-mail ramu...@hotmail.com

Kadangi spalis yra rožančiaus mėnuo, norima pritraukti kuo daugiau maldininkų jį kalbėti (namuose) šį ypatingą mėnesį. Parapijiečiai, pagal alfabetą, padalinami į keturias dalis, nes tiek yra rožančiaus slėpinių ir taip per visą spalio mėnesį, bus sukalbėta daug rožančių. Galima kalbėti šeimose arba grupėse arba pavieniai. Marijos malda galinga, pasiryžkime tai atlikti. Sekančią savaitę pradedant su pirmadieniu (spalio 21 d.). žmonės kurių pavardės prasideda nuo A-F kalba “Kančios slėpinius”; pavardės nuo G-L kalba “Garbės slėpinius”; pavardės nuo M-R kalba “Džiaugsmo slėpinius”ir pavardės S-Z kalba “Šviesos slėpinius”. Pridėkite savo intencijas ir siųskite “Karalienei šv. Rožančiaus”nuoširdžias jūsų maldas. Lankstinukų apie rožančių galite rasti bažnyčios prieangyje.

Aldona Kulpienė, kuri yra farmacininkė, sutiko pravesti “flu shot” kliniką Apreiškimo parapijos salėje po šv. Mišių spalio 20 ir 27 dienomis. Tai vyks kavinės metu. Dėl mokesčio už skiepus, kurie turi Medicare B apdraudą, jie būtų veltui. Kai kurie draudimai irgi apmoka, deja ne visi. Tiems kurie neturi jokio draudimo kaina – $19.99. Dėl platesnės informacijos susisiekit su Aldona sekančiu el paštu: aldo...@optonline.net

LR gen. konsulatas New Yorke kviečia NY maratono (lapkričio 3 d.) bėgikus burtis į lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el.laišką adresu kons...@urm.lt. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Konsulatas atkreipia dėmesį, kad norint bėgti 2013 m. New Yorko maratoną būtina regstracija oficialioje renginio svetainėje http://www.ingnycmarathon.org/ ir sumokėti dalyvio mokestį, o tuomet tapti lietuvių komandos nariu. Mieli lietuviai sporto mylėtojai, būkime matomi, vieningi ir garsinkime Lietuvos vardą! Maloniai kviečiame visus dalyvaujančius prisijungti prie akcijos.

Grupės “Liūdni Slibinai” koncertas įvyks lapkričio 9 d., šeštadienį, 6:30 val. v.v. Apreiškimo parapijos apatinėje salėje 70 Havemeyer street, Brooklyn, NY. Įėjimo kaina $15.00, studentams $10.00. Po koncerto – pabendravimas su atlikėjais.

Dr. Frances Covalesky, pianist will present two concerts in Morristown, NJ for the benefit of the Lithuanian Educational Assistance and Relief Foundation, Inc. This foundation, established in 1996 on a non-sectarian basis provides financial assistance to poor, but gifted and talented students in Lithuania who would otherwise have no opportunity for a higher education. The first concert will be performed on Saturday, November 2,2013 at 7:00 pm at Assumption Church – 91 Maple Ave., Morristown, NJ 07960. Suggested donation $10.00. The second concert will be performed on Tuesday, November 5,2013 at 7:00 pm at Dolan Hall, at the College of St. Elizabeth, 2 Convent Rd. Morristown, NJ. Suggested donation $5.00. Everyone is most welcome. Ms. Covalesky is a wonderful pianist and while you will most assuredly enjoy her concert you will also provide much needed financial help for the needy students in Lithuania. For additional information go to: bsav...@juno.com or tel.: 973-328-2850

Ramutė Žukaitė, kuri spalio 11 d., buvo pagerbta suteikiant jai “Shining star” apdovanojimą, yra aprašyta šio sekmadienio vyskupijos laikraštyje the Tablet. Sveikinam Ramutę.

Comments are closed.