Events/Renginiai

June  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 13d.

Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo
Karaliene šv. Rožančiaus,
Melski už mus!

October is the month of Mary
Queen of the Holy Rosary,
Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. spalio 13 d. – October 13, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

28-asis EILINIS SEKMADIENIS / 28th SUNDAY IN ORDINARY TIME

Sugrįžęs pas Dievo žmogų Naamanas išpažino Viešpatį

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 10/13/2013 – 28-asis Eilinis Sekmadienis / 28th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Apoloniją ir Stanislovą Kasperavičius, užprašė Andželė Petraitienė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 10/20/2013 – 29-asis Eilinis Sekmadienis / 29th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Apoloniją ir Stanislovą Kasperavičius, užprašė Arūnas Tirkšliūnas

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 938 psl.

Spalio mėnuo skirtas Marijos garbei. Kviečiame visus kalbėti rožančių prašant Marijos užtarimo ir globos artimiesiems ir visam pasauliui.

Apreiškimo parapija ir NY Ateitininkai kviečia New Yorko bendruomenę Vėlinių metu prisijungti prie bendro Taize, suėjimo ir meditacijos, Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 259 N 5th St., Wiliamsburg, NY, 2013 m. lapkričio 2 d., 2:00 val. p.p. Per dešimtmetčius srautai žmonių iš viso pasaulio vyksta į Taizę (Prancūzijoje). Čia jie susirenka turėdami įvairių tikslų: dvasiškai tobulėti, ieškodami gyvenimo prasmės, ramybės, vertybių pasikeitimo, Dievo, šeimoms poilsio nuo miesto triukšmo, aktyvaus gyvenimo tempo, pabūti drauge. Bus pravestos giesmės, skaitniai, skirtas laikas meditacijai. Atėję tikrai nesigailėsite.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Eleną Matulionis, ponią Palubinskienę (Mildos Palubinskaitės/Chacar mamytė), Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Helen Matulionis, Mrs. Palubinskas( Milda Palubinskas’mother), Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Šiandien, sekmadienį, po 10:00 val. lietuviškų Mišių, pradedamas pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui Apreiškimo parapijos salėje. Bus sekama Vilniaus Arkivyskupijos paruošta programa, vadovė, Milda Palubinskaitė/Chacar, kalba lietuviškai ir angliškai. Sutvirtinimo sakramento teikimas planuojamas 2014 m. gegužės pabaigoje.

Today, Sunday, October 13, 2013, preparation for the sacrament of Confirmation at Annunciation parish will begin in the parish hall, after the 10:00 am Lithuanian Mass. A program prepared by the Vilnius Archdiocese will be followed. Course leader, Milda Palubinskas/Chacar, speaks English as well as Lithuanian.

Neringos Naujienos. 2013m. spalio 11-13 dienomis vyksta 10-oji Iškyla/Eitynės, paremti stovyklą ir jos vykdomus darbus, tuo pačiu paskanauti puikiu lietuvišku maistu, aktyviai sudalyvauti dienos bei vakaro programose. Jeigu negalite atvykti bet norite paremti Neringą, auką malonėkite siųsti sekančiu adresu: Neringa- 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. Čekį rašykite Neringa, Inc. vardu. Kiekviena auka Neringai labai svarbi ir iš anksto už ją dėkoja.

The 10th Annual Camp Neringa Iškyla / Walk-a-thon Fundraiser is taking place this weekend from October 11-13, 2013. If unable to attend but realize the need for support, please make a donation to Neringa, Inc., and send a check to: 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. Every donation, no matter the size is very important to Neringa and will be deeply appreciated.

Grupės “Liūdni Slibinai” koncertas įvyks lapkričio 9 d., šeštadienį, 6:30 val. v.v. Apreiškimo parapijos apatinėje salėje 70 Havemeyer street, Brooklyn, NY. Įėjimo kaina $15.00, studentams $10.00. Po koncerto – pabendravimas su atlikėjais.

Ilgametė lietuviškų organizacijų rėmėja bei dalyvė ir Atsimainyno lietuviškos parapijos narė Elena Matulionyte (Helen Matulionis), bute parkrito ir gerokai užsigavusi, buvo paguldyta į ligoninę. Šiuo metu neaišku kur ji randasi.

Kadangi spalis yra rožančiaus mėnuo, norima pritraukti kuo daugiau maldininkų jį kalbėti (namuose) šį ypatingą mėnesį. Parapijiečiai, pagal alfabetą, padalinami į keturias dalis, nes tiek yra rožančiaus slėpinių ir taip per visą spalio mėnesį, bus sukalbėta daug rožančių. Galima kalbėti šeimose arba grupėse, arba pavieniai. Marijos malda galinga, pasiryžkime tai atlikti. Sekančią savaitę pradedant pirmadienį (spalio 14 d.), žmonės kurių pavardės prasideda nuo A-F kalba “Šviesos slėpinius”; pavardės nuo G-L kalba “Kančios slėpinius”; pavardės nuo M-R kalba “Garbės slėpinius” ir pavardės S-Z kalba “Džiaugsmo slėpinius”. Pridėkite savo intencijas ir siųskite “Karalienei šv. Rožančiaus”nuoširdžias jūsų maldas. Lankstinukų apie rožančių galite rasti prieangyje bažnyčios.

Aldona Kulpienė, kuri yra farmacininkė, sutiko pravesti “flu shot” kliniką Apreiškimo parapijos salėje po šv. Mišių spalio 20 ir 27 dienomis. Tai vyks kavinės metu. Dėl mokesčio už skiepus, kurie turi Medicare B apdraudą, jie būtų veltui. Kai kurie draudimai irgi apmoka, deja ne visi. Tiems kurie neturi jokio draudimo kaina – $19.99. Dėl platesnės informacijos susisiekit su Aldona sekančiu el paštu: aldo...@optonline.net.

LR gen. konsulatas New Yorke kviečia NY maratono (lapkričio 3 d.) bėgikus burtis į lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el.laišką adresu kons...@urm.lt. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Konsulatas atkreipia dėmesį, kad norint bėgti 2013 m. New Yorko maratoną būtina regstracija oficialioje renginio svetainėje http://www.ingnycmaraton.org/ ir sumokėti dalyvio mokestį, o tuomet tapti lietuvių komandos nariu. Mieli lietuviai sporto mylėtojai, būkime matomi, vieningi ir garsinkime Lietuvos vardą! Maloniai kviečiame visus dalyvaujančius prisijungti prie akcijos.

Vieną kartą per metus Brooklyno vyskupijoje yra pagerbiami imigrantai kurie daug darbo bei pastangų idėję Dievo ir Bažnyčios garbei. Penktadienį, spalio 11 įvyko “Shining Star “ vakarienė, kurios metu buvo įvairių sielovadų išrinktų žmonių, pagerbimas. Šiemet pagerbtųjų tarpe buvo lietuvaitė Ramutė Žukaitė, buvusi LB New Yorko apygardos pirmininkė, dabartinė LI apylinkės pirmininkė, kuri visuomet gražiai ir sumanai atstovavo lietuvių sielovadą ir pasiaukoujsiai dirbo Dievo ir Bažnyčios garbei. Valio! ir pagarba Ramutei. Spindėk kaip užsitarnauta žvaigždė ir toliau, niekuomet nenuleisdama rankų.

Kitą šeštadienį, spalio 19 d., šaukiama skaučių rudens pirma sueiga, Apreiškimo parapijos salėje, 10:00 val. ryto. Sueigoje dalyvauja vyr. skautės, skautės Židinietės, ir Vilijos draugovės skautės. Bus proga susipažinti su sese Daina Mattyte, kuri sėkmingai vedė vyr. skaučių kadidačių programą Los Angeles tunte. Dabar ji atsikraustė į New Yorką ir įsijunga į skautišką veiklą. Sveikinam sese papildžiusią mūsų eiles. Budėkime! Ir ateikime į sueigą spalio 19 d.

Comments are closed.