Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 1d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 1d.

Sveikiname visus Amerikos gyventojus DARBO DIENOS proga. Telaimina ją Dievas!

Best wishes to all residents of the USA as we celebrate LABOR DAY. God bless America!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. rugsėjo 1 d. – September 1, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

22-asis EILINIS SEKMADIENIS / 22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mokėk nusižemint – ir rasi malonę pas Dievą

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 9/1/2013 – 22-asis Eilinis Sekmadienis / 22nd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – už Jurgį Šližį, užprašė sūnus Raimundas su šeima

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 9/8/2013 – 23-asis Eilinis Sekmadienis / 23rd Sunday in Ordinary Time

10:00 am – už Vytautą Volertą Sr., užprašė Mara Vygantienė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Dieve vargšus globoji iš savo gerumo.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 920 psl.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Levutę Juodčepienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Levutė Juodčepienė, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Palydint vasarą ir pasitinkant naująjį darbų bei renginių sezoną, L. R. generalinis konsulatas New Yorke kviečia visus 2013 m. rugsėjo 12 d., ketvirtadienį, 19:00 val. (7:00 val. vak.) taurei vyno į po remonto atnaujintą generalinį konsulatą. Adresas – 420 Fifth Ave., Third Floor, New York, NY. RSVP: n...@urm.lt
Vakaro metu turėsite galimybė pasiklausyti pianistės Goldos Vainberg fortepijoninės muzikos koncerto bei pasigrožėti dailiniko Juliaus Ludavičiaus tapybos darbų paroda.

Everyone is cordially invited to join the Lithuanian General Consulate in New York for a glass of wine in the newly renovated premises on Thursday, September 12, 2013 at 7:00 pm. The evening will feature the concert of a renowned pianist Ms. Golda Weinberg and the paintings of the new York based Lithuanian artist Julius Ludavičius. Address – 420 Fifth Ave., Third Floor, New York, NY. RSVP: n...@urm.lt

Pranešame, kad Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas įvyks š.m. rugsėjo 22d., sekmadienį tuoj po 10:00 val. šv. Mišių. Planuokite dalyvauti bei kalbinkite draugus ir pažįstamus atvykti į šį tradicinį pikniką. Programą atliks “Kolorado Vabalas”, taip pat žinomas kaip Romas, kuris išpildys populiarių dainų programą. Bus skanaus maisto, šalta atgaiva ir kavutė. Loterija nustebins visus ir gera nuotaika lydės iki vakaro. Tad iki malonaus pasimatymo rugsėjo 22 d.

Time is fast approaching for the traditional Annunciation picnic, which will be held on Sunday, September 22, 2013 in the lower Annunciation parish hall as well as the parking lot in the back of the parish building. Festivities will begin with the 10:00 am Lithuanian Mass at the church, celebrated by rev. Vytautas Volertas and immediately thereafter the picnic will begin in ernest. A program of popular songs will be performed by “Colorado vabalas”, also known as Romas, and delicious food and cold drinks as well lotteries will also be available. Please mark your calendars and plan to attend. Of course bring relatives and friends.Everyone is most cordially invited to this traditional event.

Dieną prieš Apreiškimo parapijos pikniką, t.y. rugsėjo 21 d., NY Atletų Klubas rengia savo jau tradicija tapusį pikniką, parapijos automobilių aikštelėje. Pelnas skiriamas NY LAK sporto veiklai ir Neringos stovyklai Vermonte. Šiame piknike programą išpildys “Kolorado Vabalas” žinomas kaip p. Romas ir greičiausiai pasirodys ir “NY Tryptinio” šokėjai. Ateikite, skaniai pavalgysite, atsigaivinisite šaltais gėrimais, pasidžiaugsite malonia kompanija bei gera programa, išmėginsite laimę loterijoje. Iki malonaus pasimatymo šeštadienį, rugsėjo 21d.

A day prior to the Annunciation picnic, on Saturday, September 21, 2013, the NY Lithuanian Athletic club will host its traditional picnic in the parish parking lot which is located behind the parish building. Mr.Romas, the Lithuanian singer or “Colorado vabalas” from Colorado and, possibly, the NY Lithuanian folk dance group “Tryptinis”, will provide entertainment. Delicious food, drinks, games for children and a fabulous lottery will make this day a most enjoyable experience. Please note date on your calendar and bring family and friends to this exciting event to support Neringa, a Lithuanian campsite in Vermont, and the NY Lithuanian Athletic Club.

Mūsų Opus 288 autentiškų vargonų istorija įdomi. 1910-tais metais AUSTIN ORGANS, INC. pastatė juos Šv. Petro bažnyčioje kuri randasi Morristown, N.J. Maždaug 1930-taisiais jie buvo perkelti į mūsų bažnyčią. Po daug metų vartojimo jų garsas, deja, žymiai silpnėja arba jie staigiai užgęsta, nes jų oro spaudimo ir tono reguliatorius jau visai nusidėvėjęs. Džiaugiamės, kad Monsignor Calise pasirašė sutartį su vargonų taisymo kompanija kuri sutiko sutaisyti reguliatorių.

Pasižymėtinas parengimas ateičiai. Lapkričio 23 d., 8:30 val. vak. Russsian House –234 Alexander Ave., Howell, NJ 07731 pramatytas legendinio “FOJE” ketverto koncertas. Ketverą sudaro: Andrius Mamantovas, Arnoldas Lukošius, Algimantas Kriščiūnas, Darius Burokas. Prie jų dar prisideda Eimantas Belickas, Meinardas Brazaitis ir Tomas Andrijauskas. Smulkesnė informacija ir bilietų rezervacija: 732 597-4558; 732 552-9818. Bilieto kaina $40.00.

Svarbus Pranešimas. Jauna, perspektyvi ir jau daug pasiekusi smuikininkė Justina Auškelytė iš Lietuvos, atvyksta studijuoti magistrą Juilliard School Niujorke. Ji turi stipendiją, bet ieško gyvenamosios vietos lietuvių ar amerikiečių šeimoje kuri galėtų ją priimti bent keliems mėnesiams. Jei galite jai padėti, arba žinote kas galėtų jai padėti prašau skambinti į Niujorko konsulatą šiuo numeriu 212-354-7840.

Dėmesio! New Yorko Maironio Lituanistinė mokykla kviečia naujus narius registruotis ateinantiems 2013-14 mokslo metams. Vaikai čia ne tik susiranda naujų draugų, bet išmoksta (arba nepamiršta) lietuviškai skaityti ir rašyti, susipažįsta su Lietuvos istorija, gamtos pažinimu, Lietuvos šventėmis, kurias bendrai pažymime įvairiais renginiais, minėjimais, sulaukiam svečių iš Lietuvos taip pat dalyvaujam įvairiuose konkursuose. Tai didelė dovana, kurią savo vaikams gali duoti tėveliai, leisdami juos į šeštadieninę mokyklą! Mokslas prasideda rugsėjo 14 d., 10:00 val., St. Francis of Paola parapijoje; 206 Skillman Ave., Brooklyn, NY 11211. Susisiekimas e-paštu: dire...@nymaironiomokykla.org.

Ieškomos mokytojos/mokytojai NY Maironio šeštadieninei mokyklai. Norinčius ir galinčius paaukoti brangaus laiko ir darbo jėgos mokyklėlės labui, kreipkitės į mokyklos direktorę Rasą Sprindys telefonu 347-749-1315 arba e-paštu vilk...@yahoo.de, vilk...@gmail.com.

Laima Lileika Shea, pirmininkė tik susikūrusios Amerikos Lietuvių Profesionalų Asociacijos (ALPA) praneša kad š.m. rugsėjo 8 d., tuoj po 10 val. Šv. mišių, parapijos apatinėje salėje vyks narių posėdis. Susidomėjusieji asmenys maloniai kviečiami dalyvauti susirinkime kur bus teikiama informacija apie šios grupės projektuojamą veiklą.

Comments are closed.