Events/Renginiai

September  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 28d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 28d.

švč. Mergele Marija – melskis už mus!

Blessed Virgin Mary – pray for us!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. liepos 28 d. – July 28, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

SEPTYNIOLIKTAS EILINIS SEKMADIENIS / SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Viešpatie, nesupyk, kad kreipiuosi

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 7/21/2013 – Septynioliktas Eilinis Sekmadienis / 17th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Aleksandrą, Oną ir Algį Liepinaičius, užprašė Aldona

11:30 am – Gilma Ramirez & Octavio Rojas and Gilma Maria Rojas, req. by Hijos & Hermanos

SUNDAY, 8/4/2013 – Aštuonioliktas Eilinis Sekmadienis / 18th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Juilją Babarskienę, užprašė dūkros Renata ir Ligija su ir šeimoms

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Tą dieną, kada aš šaukiausi,
Viešpatie, mane tu girdėjai

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 905 psl.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Piknikas – Lietuvių Susiartinimo Šventė įvyko sekmadienį, 2013 m. liepos 21 d., Putnamo seselių sodyboje, 600 Liberty Highway, Putnam, CT. Šv. Mišios vyko maloniai atvėsusioje gamtoje 11:00 val. ryto, o po šv. Mišių- pietūs. Kaip viuomet buvo apstu skaniausių valgių, gėrimų net ir skanaus midaus, o po pietų vyko įvairūs užsiėmimai ir programos. NERINGOS strovyklautojų programa 3:15 p.p, šauniai atlikta, už kurią reikia nuoširdžiai padėkoti rengėjams, seselėms ir stovyklautojams iš Neringos. Kaip gražiai atliko programą stovyklautojai! Atvėsus orui apsilankė gausus būrys svečių ir visi smagiai praleido laiką Putnamo seselių vienuolyno aplinkoje. Ačiū visiems už apsilankymą.

Kaimyninė parapija organizuoja piligriminę kelionę į Fatimą, Lisboną, Barceloną, Liurdą ir Romą, 2013 m. spalio 15-25 dienomis. Kelionės planus tvarko Classic Travel 973-473-3845 arba 800-774-6996. Visi mielai kviečiami prisidėti.

A neighboring parish is organizing a pilgrimage to Fatima, Lisbon, Barcelona, Lourdes and Rome, October 15-25, 2013 Travel plans are being handled by Classic Travel at 973-473-3845 or toll free 800-774-6996. Everyone is most welcome to join in this pilgrimage.

Pranešame, kad Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas įvyks 2013 m. rugsėjo 22d., tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių. Jau dabar pasižymėkite datą ir planuokite dalyvauti bei kalbinkite draugus ir pažįstamus taip pat atvykti į šį tradicinį pikniką. Programą atliks Romas is Kolorado, taip pat žinomas kaip “Kolorado Vabalas”. Jis gros populias dainas programoje. Bus skanaus maisto, šalta atgaiva, jeigu ne per karšta- ir kavutė. Loterija nustebins visus, ir gera nutaika lydės iki vakaro. Tad iki malonaus pasimatymo rugsėjo 22 d.

Time is fast approaching for the traditional Annunciation picnic, which will be held on Sunday, September 22, 2013 in the lower Annunciation parish hall as well as the parking lot in the back of the building. Festivities will begin with the 10:00 am Lithuanian Mass at the church, celebrated by rev. Vytautas Volertas and immediately thereafter the picnic will begin in ernest. A program of popular songs will be performed by “Colorado vabalas”, also known as Romas, and delicious food and cold drinks will also be available. Lotteries will also w will also Please mark your calendars and plan to attend. Of course bring relatives and friends. Everyone is most cordially invited to this traditional affair.

Dieną prieš Apreiškimo parapijos pikniką, t.y. rugsėjo 21 d., NY Atletų Klubas rengia savo jau tradicija tapusį pikniką, parapijos automobilių aikštelėje. Pelnas skiriamas NY LAK sporto veiklai ir Neringos stovyklai Vermonte. Šiame piknike programą išpildys “Kolorado Vabalas”, žinomas kaip Romas ir pašnibždom girdėta, kad greičiausiai pasirodys ir “NY Tryptinio” šokėjai. Todėl visi mielai kviečiami ir laukiami atvykti į pikniką.

Prior to the Anunciation picnic, on Saturday , September 21, 2013, the NY Lithuanian Athletic club will host their traditional picnic in the parish parking lot in the back of the parish building. The commencement time has not as yet been determined but it will most likely be in the early afternoon. A program of songs will be performed by Romas, a Lithuanian singer from Colorado known as “Colorado vabalas”. A whispered news tidbit is that the NY Lithuanian folk dance group “Tryptinis” might perform several dances. Delicious food, drinks, games for children and alottery will make this day a most enjoyable experience. Please make a note on your calendar and bring friends, acquaintances and yourselves to this exciting event. The proceeds will go to Neringa- a lithuanian camp site in Vermont and the NY Lithuanian athletic club.

Parapija labai nuoširdžiai dėkoja Rūtai Mockutei už įgyvendintą darbą bažnyčioje restauruojant nuniokiotą plotmę aplink duris įeinant į sandėliavimo kambarėlį šalia sėdinčių mišių ministrantų ir lektorių. Parapijos apatinėje salėje rasite dvi nuotraukas (prieš ir po) prikabintas prie žinių lentos, kurios parodys kokį nuostabų darbą atliko Rūta. Ji nugramdė besilupančius senus dažus ir tinką ir labai meniškai viską atnaujino. Ta vieta visuomet gadino mūsų gražios bažnyčios vaizdą, o dabar taip nuostabiai ta vieta atrodo. Gili padėka priklauso ir Algiui Lukoševičiui už koordinavimą ir pagalbą su restauracijos darbais bei ačiū Phil Caponegro ir Richard Catalonotti už jų įdėtą darbą.

Algio Norvilos fotografijos eksponuojamos jungtinėje parodoje ART MUSIC HARDWARE patalpose – 558 Metropolitan Ave., Brooklyn NY 11211 iki rugpjūčio pabaigos. Visi kviečiami pasižiūrėti!

Visi maloniai kviečiami į Ateitininkų Sendraugių Poilsio ir Studijų savaitę, Kennebunkport, Maine 2013 m. rugpjūčio 3-10 dienomis. Dėl vietų vasarvietėje kreipkitės internetu i...@franciscanguesthouse.com arba skambinkite į vasarvietės raštinę (207) 967-4865.

2013 m., rugpjūčio 18-25 d., kūrybinės dvasios žmonės (21+) yra kviečiami stovyklauti stovyklauti kasmetinėje stovykloje “Meno8Dienos”. Stovykla vyks 8 dienas, tačiau stovyklauti galima dalinį laiką. Žiniomis pasidalins ir praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašytojai. Siūloma gausi užsiėmimų bei pamokų įvairovė, kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Programa vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams. Daugiau informacijos ir registracijos anketas rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į stovyklos rengimo komitetą nurodytais adresais, arba kreipkitės į Danguolę Kuolienę: tel. 781-383-6081 arba dang...@kuolas.com

Comments are closed.