Events/Renginiai

May  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 16d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 16d.

Birželis- švenčiausios Jėzaus širdies mėnuo.

June – Dedicated to the Sacred Heart of Jesus.

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. birželio 16 d. – June 16, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

11-asis EILINIS SEKMADIENIS / 11th SUNDAY IN ORDINARY TIME

Viešpats atleidžia tavo nuodėmes

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 6/16/2013 – 11-asis Eilinis Sekmadienis / 11th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Julių Kumpiką, užprašė duktė dr. Giedrė Kumpikaitė
Už žuvusius Sibiro tremtinius, užprašė nauja LB New Yorko miesto apylinkė
Už visus tėvus – Tėvo dienos proga

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 6/23/2013 – 12-asis Eilinis Sekmadienis / 12th Sunday in Ordinary Time

10:00 am – Už Tadą Alinską, užprašė žmona Renata, sūnūs Linas ir Rimas ir duktė Audronė

11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji Psalmė

Viešpatie atleisk man nelemtą kaltybę.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 888 psl.

Šią savaitę Apreiškimo parapijos šeima pergyveno skaudžią netektį. Birželio 9 d. staiga mirė Algirdas Jankauskas. Algis virš 50 metų dirbo parapijos labui. Skaitė Šv. Mišių skaitinius, rinko aukas, tvarkė vėliavų nešimą ir atlikdavo visus reikalingus darbus. Mūsų visų nuoširdi užuojauta jo žmonai Vidai, sūnui Jonui, dukterims Auksei, Ninai, Laimai ir Ginai bei jų šeimoms, seserims Irenai ir Zinai ir visiems artimiesiems. Algirdas Jankauskas palaidotas St. Charles kapinėse po iškilmingų Sv. Mišių Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį. Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen, Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

Birželio 2 d. Irena ir Joe Rudis šventė savo vedybų auksinį jubiliejų. Po Šv. Mišių visi susirinko Apreiškimo apatinėje salėje, kur laukė skanus maistas, smagi muzika, sveikinimai ir maloni nuotaika. Sveikino kun. Vytautas Volertas, Msgr. Joseph Calise, Fr. Hagerty, ir ispanų bendruomenės delegatai. Irena ir Joe Rudis dirba Apreiškimo parapijos labui daugelį metų. Sunku būtų įsivaizduoti mūsų parapiją be jų. Dėkojame jiems ir linkime daug saulėtų dienų, daug sveikų ir darbingų metų!

On June 2 Irene and Joe Rudis celebrated their Golden Wedding Anniversary. Friends and parishioners gathered in the lower parish hall to a sumptuous feast to honor the couple who have contributed so much to our Annunciation parish. Among the well wishers were Msgr. Callise, Father Volertas, Father Hagerty and delegates from the Spanish Community. We wish Irene and Joe many more years of health and happiness!

Baisiojo Birželio/Vilties ir Gedulo Dienos Minėjimas rengiamas ŠIANDIEN sekmadienį, birželio 16 d. Iškilmingos šv. Mišios bažnyčioje, o po to programa ir vaišės parapijos salėje. Prisiminkime tuos skaudžius įvykius dalyvaudami Mišiose ir programoje. Dalyvaukime visi!

Sekantį sekmadienį balandžio 23 d. švenčiame kun. Vytauto Volerto 20 metų kunigystės jubiliejų. Po Šv. Misių susirinksime į apatinę parapijos salę pagerbti ir pasveikinti mūsų mylimą kunigą. Kviečiame visus.

Next Sunday, June 23 we celebrate the 20 anniversary of Father Vytautas Volertas’ priesthood. After 10:00 Mass we will gather in the lower parish hall to honor our beloved priest. Everyone is cordially invited.

Also next Sunday, June 23 Father Michael Lynch will celebrate the Silver Jubilee of his priesthood at the 11:30 Mass at our Lady of Mount Carmel Church. After Mass a reception will be held in his honor at the parish hall. Everyone is invited.

JAV LB Long Island apylinkė rengia Jonines, birželio 30 d., 2:00 val. p.p . įprastoje vietoje, Kings Park Great Neck, LI. Jūsų laukia skanus maistas, linksma muzika, gera nuotaika ir lietuviškos tradicijos. Bus apvainikuojami Jonai ir Jonės. Visi maloniai kviečiami atvykti pasiliksminti ir pabendrauti gamtoje. Tolimesniai informacijai skambinkit Ramutei Žukaitei – 516-353-1229.

The Long Island Chapter of the Lithuanian Community cordially inites you to their annual celebration of „Joninės“ which will be held at the Kings Park in Great Neck, NY. Come join the fun. For more information, please contact Ramutė Žukas at 516-353-1229.

Jau 4-toji Centrinės NJ LB vasaros – Joninių šventė vyks birželio 22 d. nuo 5:00 val.p.p. iki 1:00 val vakties, Estų namuose , 4 Cross St. ir Veterans Highway, Jackson, NJ.

Piknikas – Lietuvių Susiartinimo Šventė įvyks sekmadienį, 2013 m. liepos 21 d., Putnamo seselių sodyboje, 600 Liberty Highway, Putnam, CT. Pradžia 11:00 val. ryto šv. Mišiomis. Po šv. Mišių pietūs, o po pietų įvairūs užsiėmimai, NERINGOS strovyklautojų programa, didžiųjų dovanų traukimas. Visus maloniai kviečia dalyvauti Šventės ruošimo komitetas ir Vienuolijos Seserys.

The Annual Lithuanian Picnic on the premises of the Sisters of the Immaculate Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT will be held on July 21, 2013. Mass will be at 11:00 AM followed by delicious food, lotteries and a special program prepared by Camp Neringa. The Sisters of the Immaculate Conception and the Picnic Committee look forward to welcoming you on July 21.

Dar galima registruotis Neringos šeimų stovykloms anglų kalba, vaikų stovyklai lietuvių kalba bei abiems jaunimo stovykloms “Trečia savaitė”. Registracijos anketas galima rasti Neringos svetainėje: www.neringa.org.

Reikalingas butas. Trijų asmenų lietuvių šeima ieško nebrangaus gyvenamo būsto (gali būti ir rūsys), ir gali padėti prižiūrėti, patvarkyti ar pavežioti senesnius žmones, jeigu prireiktų. Lonedos telefonas; 646-329-2111.

Lietuvos tekstilė Šiandien. Nuo gegužės 17 d.iki rugpj. 18 d., Philadelphia Art Alliance rodomi lietiviškos tekstilės kūriniai.

2013 m., rugpjūčio 18-25 d., kūrybinės dvasios žmonės (21+) yra kviečiami stovyklauti stovyklauti kasmetinėje stovykloje “Meno8Dienos”. Stovykla vyks 8 dienas, tačiau stovyklauti galima dalį laiko. Žiniomis pasidalins ir praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašytojai. Siūloma gausi užsiėmimų bei pamokų įvairovė, kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Programa vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams. Daugiau informacijos ir registracijos anketas rasite Neringos svetainėje: www.neringa.org. Iškilus klausimams, prašome kreiptis į stovyklios rengimo komitetą nurodytais adresais arba kreipkitės į Danguolę Kuolienę: tel. 781-383-6081 arba dang...@kuolas.com

Comments are closed.