Events/Renginiai

November  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 12d.

Sveikiname su Motinos Diena!
Happy Mothers Day!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gegužės 12 d. – May 12, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260; algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

SEPTINTAS šv. VELYKŲ SEKMADIENIS / SEVENTH SUNDAY OF EASTER

Regiu Žmogaus Sūnų stovintį Dievo dešinėje

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, 5/12/2013 – Septintas šv. Velykų Sekmadienis(Motinos Diena) – 7th Sunday of Easter (Mothers Day)

10:00 am – Motinos Dienos intencijos

11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gilma M. Rojas, req. by Hijos y Hermanos

SUNDAY, 5/19/2013 – SEKMINĖS / PENTECOST SUNDAY

10:00 am – Apreiškimo Parapijoje Pirmąją Komuniją priimančių vaikučių intencija, užprašė lietuvių komitetas

11:30 am – Gilma Ramirez, Octavio Rojas and Gilma M. Rojas, req. by Hijos y Hermanos

Atliepiamoji Psalmė

Viešpats – pasaulio Valdovas, didis viršum visos žemės.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 849 psl.

Šiandieną švenčiama Motinos Diena. Didžiausia puokštė gražių, nuoširdžių, meilės pilnų linkėjimų mylimoms mamytėms, močiutėms Motinos Dienos proga! Ačiū už jūsų meilę ir pasiaukojimą. Telaimina jus visas gerasis Dievas ir globoja Dievo Motina Marija!

Today is Mothers Day. Best and most heartfelt wishes to all Mothers and Grandmothers on this special Day. Thank you for your love and sacrifices. May God bless you all and the Blessed Mother Mary keep you in her loving care!

Milda Palubinskaitė-Chacar ruošia 9 vaikučius Pirmąjai Komunijai Apreiškimo bažnyčioje per 10-tos valandos Šv. Mišias, sekmadienį, gegužės 19 d. Tai didelė šventė parapijoje. Pirmąją komuniją priims: Osbert Kornelius Augulis, Nida Chacar-Palubinskaitė, Robertas Norvila Chotin, Augusta Domingo, Sean Charles Heerey, Greta Marija Nemickaitė, Ona Pranevičiūtė, Jurgis Mykolas Schmedlen and Julia Bridget Walsh. Maldos ir sveikinimai jaunimui šios brangios šventės proga.

 NY Maironio lituanistinės mokyklos administracija ir Tėvų komitetas, visus  maloniai kviečia į mokyklos paskutinio skambučio šventę, kuri įvyks 2013 gegužės 18 d., šeštadienį, Apreiškimo parapijos bažnyčioje – 275 N 5th St., Brooklyn, NY. Pradžia 10:00 val. ryto. Programoje abiturijentų pagerbimas ir pažymėjimų įteikimas, mokslo metų užbaigimas, apdovanojimai, vaišės, tortas ir nuotaikinga muzika.

 Po lituanistinės mokyklos užbaigtuvių, repeticija bažnyčioje vaikučių priimančių Pirmą Komuniją.

 Pasimelskime už sekančius ligonius: Karolį Dvoržak, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen,  Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

 Please  pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners:  Karolis Dvoržak, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen,  Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father  reach those who are in our prayers.

 Maloni žinia. Koplytstulpis kuris yra lauke prie bažnyčios durų,  atremontuojamas ir dar truks laiko kol bus pilnai užbaigtas. Šiuo dideliu darbu apsiėmė Algis Lukoševičius, Gediminas Sprindys ir Phil Caponegro. Taip pat prie darbo prisideda Ateitinikų tėveliai su vaikais. Sėkmės jiems! Telaimina Dievas jų darbus!

 Parapijos tarybos posėdyje antradienį, balandžio 16 d., Mons. J. Calise pranešė, kad Brooklyno vyskupija perorganizuoja visas parapijas pagal rajonus kurie vadinsis “Deaneries”. Apreiškimo, Mt. Carmel, Divine Mercy/St. Francis of Paola (kurios patalpose veika Maironio mokykla) parapijos bei dar dvylika kitų, priklausys vienai “Deanery”. Mons. J. Calise paskirtas šios grupes “dean” ir jo instaliacijos ceremonijos buvo 2013 m. balandžio 28 d. 3:00 val.p.p. St. James katedroje. Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio vadovavo ceremonijoms, todėl Mons. J. Calise negalėjo užeiti ir pasveikinti visus kai vyko Motinos Dienos minėjimas Mt. Carmel salėje. Atrodo. kad praktiškai parapija neturėtų pajusti jokių svarbių pasikeitimų, nes ligi šiol jau parapijos buvo neformaliai organizuotos į “clusters”, o dabar formaliau į “deaneries”. Norintys platesnės informacijos apie “Deaneries” žiūrėkite į šios arba praėjusios savaitės “Tablet” kur buvo straipsniai šia tema.

 Robertas ir Sigita Pauliai rengia BBQ popietę kurios pajamos skiriamos Neringos stovyklavietei. Pasižymėkite datą: šeštadienis, birželio 15 d., 2013 – R ir S. Paulių gyvenvietėje, 684 West Crescent Ave., Allendale, NJ, nuo 12-8 val. vak. Reikia atsivežti tiktai maudymosi kostimą, rankšluostį ir piniginę. Įėjimo kainos – nuo 16 metų –$50.00; 6-15 metų $25.00; žemiau 5 metų – nemokamai. Bus žaidimai ir loterija kuriems taip pat reikės pinigėlių. Baseiną prižiūrės “lifeguard”. Kadangi vietų skaičius ribotas, reikia užsiregistruoti, užpildant anketą, kurią rasite gale kavinės ant stalo su spauda.

 Seka angliškai pranešimas iš Mt. Carmel: – “The Sacrament of Confirmation will be conferred upon children and teens who have been studying in our Sunday Sacramental classes, October 11, 2013 at 5:30 pm. Bishop Octavio Cisneros will preside and confer the sacrament upon the youth of Our Lady of Mt Carmel and Annunciation at the Mass. Furthe information will be sent home to all the parents and guardians involved in the program. God bless our Candidates for Confirmation”.  

 JAV LB New Yorko apygardos metinis susirinkimas įvyks šeštadienį, birželio 1 d., 10:00 val. ryto, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje.

Piknikas – Lietuvių Susiartinimo Šventė įvyks sekmadienį, 2013 m. liepos 21 d., Putnamo seselių sodyboje, 600 Liberty Highway, Putnam, CT. Pradžia 11:00 val. ryto šv. Mišiomis. Po šv. Mišių pietūs, o po pietų įvairūs užsiėmimai ir programos. NERINGOS strovyklautojų programa 3:15 p.p. ir 4:30 p.p., didžiųjų dovanų traukimas. Visus maloniai kviečia dalyvauti Šventės ruošimo komitetas ir Vienuolijos Seserys. Tad liepos 21 d., visi, visi keliai veda į Putnamą.

41-os Baltimorės Lietuvių Dienos – gegužės 11 ir 12 Catonsville Armory, 130 Mellor Ave., Catonsville, MD, nuo 11am – 6 pm

Comments are closed.