Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas 2013 metų balandžio 21 dieną

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas įvyko 2013 metų balandžio 21 dieną tuoj po rytmetinių pamaldų Niujorko Apreiškimo bažnyčioje. Dalyviai rinkosi i parapijos salę, kur dar pieš susirinkimą galėjo lengvai užkąsti. Susirinkimą pradėjo ir vedė apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys. Visų pirma buvusiai ilgametei Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkei Vidai Jankauskienei buvo padėkota už pasiaukojamą darbą suburiant žmones i įvairiausius bendruomenės renginius, įteikta gėlių. Protokolą apie pereitų metų susirinkimą perskaitė Monika Kungienė. Protokolui aprašymui prieštaraujančių nebuvo. Susirinkimą tęsė pirmininkė Rasa Sprindys, išvardydama gausius apylinkės valdybos parengtus projektus, suorganizuotus susitikimus, bei kultūrinius renginius.

Štai keletas svarbiausiųjų:

- 2012-jų metų birželį drauge su Niujorko apygarda surengtas Gedulo ir Vilties dienos minėjimas;

- Bostone pernai vasarą vykusiai šokių šventei skirta lėšų dalinai paremiant šokėjų nuvykimą. Apie šventę sulaukta šiltų palaikymo žodžių ir puikių atsiliepimų.

- Mūsų Brooklyn-Queens apylinkę atstovavo pirmininkė Rasa Atlantoje vykusioje 20-tojoje JAV Amerikos Lietuvių Tarybos sesijoje, kurioje 3 metams buvo išrinkta ir naujoji krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen.

- 2012-ųjų rudenį drauge su Manhattan apylinke mūsų salėje surengta naujo vaidybinio lietuviško filmo “Tadas Blinda. Pradžia” peržiūra. Į ją sugužėjo gražus būrelis įvairaus amžiaus žiūrovų, kurių tarpe buvo ir daug nematyto lietuvių jaunimo, pirmą kartą atvykusio į mūsų renginį. Labai svarbu ir toliau tęsti panašias kultūrines akcijas, kad pritraukti ir išjudinti kuo daugiau iki šiol pasyviai į lietuvišką veiklą žiūrinčio jaunimo.

- Vėlyvą rudenį iškilaus dvasininko, poeto, mokslininko Jono Mačiulio- Maironio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui skirtą koncertą rengė Lietuvos Generalinis konsulatas Niujorke drauge su keletu lietuviškų organizacijų- JAV LB Niujorko apygardos vadovybe, Manhattan ir Brooklyn-Queens apylinkėmis. Koncertas vyko Manhattan Salmangundi salėje, ir jo metu garsaus lietuvių kompozitoriaus, dirigento, muzikos pedagogo Jono Švedo anūkė Jūratė Švedaitė atliko Maironio eilėraščių pagrindu sukurtas dainas, o Kauno Valstybinio Dramos Teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas pravedė labai įdomų pokalbį “Maironis ir teatras: jo įtaka ir palikimas Lietuvos teatrui”. Koncertas visapusiškai pavyko ne tik kaip puikus kultūrinis renginys, bet drauge atnešė ir pelno jį surengusioms Niujorko lietuviškoms organizacijoms.

- Mūsų apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys pernai rudenį buvo nuvykusi ir pasveikino naujai susikūrusią Rytinio Long Island lietuvių bendruomenę, pažiūrėjo Maironio metinėms skirtą šios bendruomenės suruoštą programą.

- Brooklyn-Queens apylinkė drauge su skautais parėmė piniginėmis aukomis nuo pernai metų lapkričio pradžioje prasiautusios nuožmios audros Sandy nukentėjusias lietuvių šeimas. Ačiū skautams, kurie pagelbėjo surinkti ir įvairių buities reikmenų, drabužių, kad pagelbėti atsistoti ant kojų nelaimėje nukentėjusiems žmonėms.

- Šių metų sausį Brooklyn-Queens apylinkės valdyba surengė ir pravedė Sausio 13-tosios minėjimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte, o taip pat LB Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Maironio mokyklos auklėtiniai, prisimindami žuvusiuosius, perskaitė gražius Marcinkevičiaus eilėraščius.

- Vasario 16-tąją taip pat puikiai atšventėme: meninę programą atliko pietinio-centrinio Niudžersio lietuviškų šokių kolektyvas “Viesulas”, grojo vilniečio saksafonisto ir kompozitoriaus Kęstučio Vaiginio suburtas tarptautinis Jazz kvartetas. Į šį renginį atvyko daug žiūrovų, o visa šventė buvo surengta bendromis Niujorko Brooklyn-Queens, Manhattan ir Rytinio Long Island apylinkių, apygardos vadovybės, generalinio konsulato ir Tautos Fondo pastangomis.

- Kovą paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę- Kovo 11-ąją, ją pradėdami Šv. Mišiomis, ir tęsdami pabendravimu mūsų Niujorko Apreiškimo parapijos apatinėje salėje.

- Šią vasarą minėsime Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-tąsias metines, kurias ruošime drauge su Lietuvos generaliniu konsulatu Niujorke, Niujorko apygardos vadovybe, Manhattan ir Rytinio Long Island bendruomene.

Po pirmininkės Rasos ataskaitos, su apylinkės finansine padėtimi supažindino iždininkė Josephina Senken, o audito išvadas perskaitė revizijos komisijos pirmininkas Kęstutis Bileris. Nors išlaidų per metus būta kiek daugiau, nei surinktų pajamų metų bėgyje, tačiau Brooklyn-Queens apylinkės bendras finasinis balansas išliko teigiamas, o renginių ir nuveiktų darbų gausa rodo, kad apylinkė ir toliau sėkmingai gyvuoja.

Tiesa, daugelis renginių sėkmingai pavyko būtent dėl glaudaus bendradarbiavimo su Manhattan lietuvių bendruomenės valdyba, ir su Niujorko Apygardos vadovybe. Todėl yra kilusi idėja apjungti Manhattan ir Brooklyn-Queens apylinkes į vieną Niujorko miesto apylinkę, kad bendromis jėgomis ir nedubliuojant pastangų būtų galima darbuotis Niujorko miesto lietuvių bendruomenės labui. Prasidejo diskusija: kuo skiriasi dabartinės Brooklyn-Queens ir Manhattan bendruomenių veikla, ir ar tikslinga jas apjungti į vieną. Iš salės pasigirdo komentarų, kad Manhattan yra toli, ir ten sunku nuvažiuoti mašinomis; kad labai brangus mašinų pastatymas Manhattan gatvėse, o kelionės visuomeniniu transportu esą labai tolimos ir užtruksią per daug laiko. Ramiai apmąsčius ir padiskutavus, visgi prieita išvados, kad su viena geriausiai pasaulyje išvystytų visuomeninių transporto sistemų, visi Niujorko miesto rajonai yra be problemų pasiekiami. O renginiai bus organizuojami tiek Brooklyn-Queens, tiek ir Manhattan bendruomenėms prieinamose patalpose, atsižvelgiant į numatomą dalyvių skaičių, renginio laiką, amžių ir kitas aplinkybes. Vienu žodžiu, bus ieškoma optimalaus varianto, kad būtų geriausiai patenkinami visų dalyvių interesai. Po diskusijų buvo nutarta balsuoti- kas iš Brooklyn-Queens susirinkimo dalyvių pasisako už apylinkių sujungimą, o kas griežtai prieštarauja. Išskyrus keletą išreikštų pastabų, visi dalyviai palaikė bendros apylinkės idėją, tik nutarta palaukti iki Niujorko apygardos metinio susirinkimo, įvyksiančio birželio 1 dieną, kuriame bus aptartos visos apsijungimo detalės ir galimybės. Iki to laiko nuspręsta nekeisti esamos Brooklyn-Queens valdybos sudėties, paliekant visus valdybos narius esamose pareigose.

Užbaigiant susirinkimą visi draugiškai sugiedojome “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, ir toliau, Vidai Jankauskienei vadovaujant, dar buvo dainuojamos smagios lietuviškos dainos.

Susirinkimo akimirkas primins nuotraukos, kurias galite pažiūrėti spausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Mintimis apie susirinkimą dalinosi Arūnas Tirkšliūnas, nuotraukos- Algirdo Grybo.

Comments are closed.