Events/Renginiai

November  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 5d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 5d.

TIKĖJIMO METAI- Stiprinkime tikėjimą!
YEAR of Our FAITH- Increase your faith!

Annunciation Parish Bulletin

2013 m. gegužės 5 d. – May 5, 2013

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary
259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211

Mailing address: 275 N 8th St., Brooklyn, NY 11211

Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223

Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (347) 628-2240

Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (347) 656-9815

Bulletin Editor –V. Jankauskienė Tel: (718) 849-2260;algi...@yahoo.com

Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas, i...@nyapreiskimo.com

Website address: http://www.nyapreiskimo.com

ŠEŠTAS šv. VELYKŲ SEKMADIENIS / SIXTH  SUNDAY OF EASTER

Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina 

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY,  5/5/2013 – Šeštas šv. Velykų Sekmadinis – 6th Sunday of Easter

10:00 am – Už Petrą Petraitį, užprašė Andželė Petraitienė

11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, 5/12/2013 – Septintas šv. Velykų Sekmadienis(Motinos Diena) – 7th Sunday of Easter (Mothers Day)

10:00 am – Motinos Dienos intencijos

11:30 am – Mothers Day intentions

Atliepiamoji Psalmė

O Dieve, tave tegarbina tautos, tešlovina visos tautelės.

 Šiandienos skaitiniai randasi Mišiolėlio 845 psl.

Ketvirtadienį, gegužės 9 d., yra Kristaus įžengimo į dangų šventė (Šeštinės), privaloma išklausyti šv. Mišias. Kadangi šv. Mišios nebus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje, nueikite į vietines bažnyčias išklausyti šv. Mišių.

Thursday, May 9th, is Ascension Thursday, a holy day of obligation. Although there will be no Mass offered at Annunciation, make every effort to attend Mass at your local churches.

Linksma Naujiena – Šeštadienį, 2013 m. gegužės 4 d., 12:00 val. vidudienio Apreiškimo bažnyčioje  kunigas Vytautas Volertas pakrikštyjo parapijiečių Dariaus ir Courtney Saib dukrelę, Reginą. Parapija labai džiaugiasi šia gera žinia. Telaimina gerasis Dievas naujos krikščionės gyvenimo dienas ir suteikia jai ir tėveliams gausių malonių gyvenimo keliuose.   

 Milda Palubinskaitė-Chacar ruošia 9 vaikučius Pirmąjai Komunijai Apreiškimo bažnyčioje per 10-tos valandos Šv. Mišias, sekmadienį, gegužės 19 d. Tai didelė šventė parapijoje. Sveikinimai ir maldos jaunimui einančiam prie Pirmos Komunijos.

 Pasimelskime už sekančius ligonius: Karolį Dvoržak, Reginą Gelžinienę, Liūdą Gudelienę, Juozą Levoną, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen,  Elvyrą Vileniškienę, Antaną Vytuvį.  Malda galinga, nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please  pray for the following ill parishioners or relatives/friends of parishioners:  Karolis Dvoržak, Regina Gelžinis, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Phyllis Macėnas, Dan Schmedlen,  Elvyra Vileniskis and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father  reach those who are in our prayers.

 Maloni žinia: Koplytstulpis kuris yra lauke prie bažnyčios durų,  atremontuojamas ir dar truks laiko kol bus pilnai užbaigtas. Šiuo dideliu darbu apsiėmė Algis Lukoševičius, Gediminas Sprindys ir Phil Caponegro. Taip pat prie darbo prisideda Ateitinikų tėveliai su vaikais. Sėkmės jiems! Telaimina Dievas jų darbus!

 Parapijos tarybos posėdyje antradienį, balandžio 16 d., Mons. J. Calise pranešė, kad Brooklyno vyskupija perorganizuoja visas parapijas pagal rajonus kurie vadinsis “Deaneries”. Apreiškimo, Mt. Carmel, Divine Mercy/St. Francis of Paola (kurios patalpose veika Maironio mokykla) parapijos bei dar dvylika kitų, priklausys vienai “Deanery”. Mons. J. Calise paskirtas šios grupes “dean” ir jo instaliacijos ceremonijos buvo 2013 m. balandžio 28 d. 3:00 val.p.p. St. James katedroje. Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio vadovavo ceremonijoms, todėl Mons. J. Calise negalėjo užeiti ir pasveikinti visus kai vyko Motinos Dienos minėjimas Mt. Carmel salėje. Atrodo. kad praktiškai parapija neturėtų pajusti jokių svarbių pasikeitimų, nes ligi šiol jau parapijos buvo neformaliai organizuotos į “clusters”, o dabar formaliau į “deaneries”. Norintys platesnės informacijos apie “Deaneries” žiūrėkite į šios arba praėjusios savaitės “Tablet” kur buvo straipsniai šia tema.

 Ieško mylinčios, energingos, lietuviškai ir angliškai kalbančios auklės, 7 mėnesių mergytei, turinčios patirties mažų vaikų priežiūroje. Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio 8:00 val. ryto iki 6:00 val. vak. Šeima gyvena Williamsburge, labai arti “L” traukinio Bedford Ave., stoties ir Apreiškimo bažnyčios. Be algos siūlomos dvi savaitės apmokamų atostogų bei 13 apmokamų išeiginių dienų. Skambinti Courtney tel: 917 488-5792.

 A newly arrived family is looking for a loving, energetic caretaker for their 7 month old baby daughter. The hours are Monday – Friday, 8:00 am – 6:00 pm. They are located in Williamsburg, two blocks away from the “L” train’s Bedford Ave., station and nearby Annunciation Church. The family would like a Lithuanian and English speaking nanny with babysitting experience. Along with a yearly salary, a two week paid vacation along with 13 paid holidays is included in the package. Please call Courtney if interested at 917-488-5792. 

 Ar kam nors reikalinga lova, tokia kokia randasi ligoninėje? Jeigu taip tai kreipkitės pas Monika arba Salvijų Kungius – 718-809-9235. Lova geram stovyje, bet reikalinga parsivežti namo.

 Liko tik 1 mėnuo prisijungti prie jaunųjų profesionalų programos “Kurk Lietuvai”. Sėkmingai įsibėgėjusi 2012 m. ir jau antrą kartą vykdoma jaunųjų profesionalų programa “Kurk Lietuvai” kviečia užsienio aukštųjų mokslų absolventus dalyvauti Lietuvos gerovės kūrime perteikiant savo įgūdžius ir žinias viešojo sektoriaus institucijoms. Tai puiki galimybė įgyti įdomios profesinės patirties: programos metu dalyviai galės kas 4 mėnesiusrotacijos principu dirbti skirtingose viešojo sektoriaus institucijose ir dalyvauti įgyvendinant svarbiausius jų vykdomus projektus užsienio investicijų, verslumo, inovacijų skatinimo, ES paramos ir kt. srityse. Jaunuosius profesionalus 26-ose programoje dalyvaujančiose ministerijose bei joms pavaldžios įstaigose kuruos stipriausi savo sričių specialistai. Platesnė informacija gaunama www.kurklt.lt arba tel: (011-370) 5 219 4313.

 Robertas ir Sigita Pauliai rengia BBQ popietę kurios pajamos skiriamos Neringos stovyklavietei. Pasižymėkite datą: šeštadienis, birželio 15 d., 2013 – R ir S. Paulių gyvenvietėje, 684 West Crescent Ave., Allendale, NJ, nuo 12-8 val. vak. Reikia atsivežti tiktai maudymosi kostimą, rankšluostį ir piniginę. Įėjimo kainos – nuo 16 metų –$50.00; 6-15 metų $25.00; žemiau 5 metų – nemokamai. Bus žaidimai ir loterija kuriems taip pat reikės pinigėlių. Baseiną prižiūrės “lifeguard”.

 JAV LB New Yorko apygardos metinis susirinkimas įvyks šeštadienį, birželio 1 d., 10:00 val. ryto, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje.

Comments are closed.