Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATKŪRIMO DIENA – KOVO 11-tąja

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. kovo 11d. – March 11, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

TREČIAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS / THIRD SUNDAY OF LENT
Įstatymas duotas per Mozę

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

SUNDAY, March 11, 2012 – 3-iasis Gavėnios Sekmadienis / 3rd Sunday of Lent
10:00 am – Už John ir William Kraučūnus, užprašė Jolanta Kraučiūnas
11:30 am – Spanish Mass

SUNDAY, March 18, 2012 – 4-tasis Gavėnios Sekmadienis / 4th Sunday of Lent
10:00 am – Už kun. Arvydą Žygą, užprašė Monika ir Paulius Sabaliai
11:30 am – Spanish Mass

Atliepiamoji psalmė
Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 656-ajame puslapyje.

Šiandieną, kovo 11, yra Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena. Kviečiame visus tautiečius ateiti į bažnyčią 10:00 val. šv. Mišioms ir padėkoti Dievui už tokią brangią dovaną. Mišias celebruos kun. Vytautas Volertas. Po šv. Mišių vaišės ir pabendravimas apatinėje parapijos salėje, bei susitikimas su Lietuvos krepšinio rinktinės fotografu Tomu Tumalovičiumi. Visus mielai kviečia dalyvauti LB New Yorko apygarda ir L.R. Generalinis Konsulatas New Yorke.

Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės Metinis susirinkimas įvyks 2012 m. kovo 18 d., Apreiškimo parapijos apatinėje salėje. Po šv. Mišių bus užkandžiai, ir po to susirinkimas. Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti. Bus rinkimai. Būkime vieningi! Vienybėje stiprybė!

Kaziuko Mugė, surengta New Yorko skautų, Neringos-Tauro būrio, praėjo su dideliu pasisekimu Our Lady of Mt Carmel žemutinėje salėje. Šventinėje sueigoje įžodžius davė paukštytės, skautė, prit. skautės, viliukai, skautas. Jaunimas smagaiai žaidė įvairius žaidimus, svečiai apsipirkinėjo, didelis žmonių būrys buvo prie vyr. Skaučių-židiniečių loterijos stalo. Maistas buvo skanus, o ką jau bekalbėti apie įvairiausius pyragus, keksus, tortus ir t.t. Šalta atgaiva irgi labai tiko, nes buvo salėje šiltoka, tad puiku buvo atsigaivinti. Pagarba skautams, surengusiems tokią gražią šventę, ir begalinė padėka atėjusiems svečiams!

Atsiliepiant į kvietimą paminėti 1949 metų kovo 25-28 trėmimų aukas uždegant žvakutes, stengsimės jį įgyvendinti Apreiškimo parapijoje kovo 25 dieną. 1949-taisiais metais, okupantams vykdant operaciją “Priboj” (Bangų mūša), per kelias dienas iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo ištremta 95 tūkstančiai žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų. Reikalinga ir būtina tas dienas atminti ir pagerbti, prisiminti nukentėjusius. Platesnė informacija sekančiame biuletenyje.

Gavėnios Atsinaujinimo dienoms, kovo mėnesio pabaigoje, į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai ir Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” iš Kauno, tai bendrija kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Šeštadienį, kovo 24 d., atsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje, o 5:00 val. p.p Kryžiaus kelias Apreiškimo bažnyčioje 259 N., 5th St., Brooklyn, NY. Sekmadienį, kovo 25 d., praturtins 10:00 val. šv. Mišias jų giesmėmis. Po šv. Mišių pietūs ir pabendravimas su svečiais. Grupė sutiko pasilikti iki pirmadienio ir dalyvauti Apreiškimo parapijos Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo šventės Mišiose 7:30 val. vakare. Prieš tai 6:00 val. p.p. toj pačioj bažnyčioje užbaigs savo misiją “užtarimo” maldomis. Čia mūsų Gavėnios programa, todėl kviečiame visus paskirti gailestingam Dievui truputį brangaus laiko ir atvykti į bažnyčią šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį. Malonu pranešti, kad svečiai apsistos pas R. ir R Hopanus ir M.ir S. Kungius.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Reginą Gelžinienę, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Regina Gelžinienė, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL.Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027 arba flor...@gmail.com.

Norintys dirbti šią vasarą Neringoje, įsidarbinimo anketas rasite www.neringa.org. Anketos dirbti lietuvių stovykloje priimamos iki 2012 m. kovo 15d., o angliškai kalbančiųjų iki 2012 balandžio 10 d.

L.R. konsulatas siunčia informaciją apie “Vartų” galerijos ir lietuvio dailininko Mindaugo Lukošaičio dalyvavimą meno mugėje “VoltaNY” 2012 m. kovo 8-11 dienomis. Adresas: 7 West 34 th St., at 5th Ave., NY, stendas E11. Šiandien paskutinė diena.

Sunday, April 1, 2012 at 2:00 pm, pianist Evelina Puzaite will be in concert at the Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Tickets $40. $20 for students and seniors with IDs. Call Carnegie Charge at 212.247.7800; visit the Carnegie Hall Box office at 57th Street and 7th Ave., NY; or go on line to www.carnegiehall.org.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingo įvykio šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos vienetas, vadovaujamas muziko/dainininko Dariaus Polikaičio kuris sutiko ne tik koncertuoti salėje bet ir giedoti per padėkos šv. Mišias Maspetho bažnyčioje sekmadienį, balandžio 22 d., 11:15 ryto. Šv. Mišias celebruos Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio, koncelebruojant vysk. Pauliui A. Baltakiui, OFM ir vysk. Gintarui Grušui. Įėjimo auka $50.00 asmeniui. Bilietai gaunami skambinant į LKRŠ telefonu – 718 326-5202 arba kreipiantis e-paštu l...@earthlink.net. Vietų skaičius ribotas!

Comments are closed.