Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 18d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 18d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS JURGI MATULAITI,

MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin

2012 m. kovo 18d. – March 18, 2012

Apreiškimo Parapijos Biuletenis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N 5th St, Brooklyn, NY 11211
Mailing address: 275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211
Administrator – Msgr. Joseph Calise; Telephone: (718) 384-0223
Associate Priest – Rev. Vytautas Volertas; Telephone: (718) 326-2236
Eucharistic Minister – Vytautas Čereška; Telephone: (646) 246-8270
Bulletin Editor – Vida Jankauskienė ; Telephone: (718) 849-2260
Website administrator – Arūnas Tirkšliūnas
http://www.nyapreiskimo.com

KETVIRTAS GAVĖNIOS SEKMADIENIS / FOURTH SUNDAY OF LENT
Mirę nusikaltimais jūs esate išgelbėti malone

MASS SCHEDULE / MIŠIŲ TVARKARAŠTIS

March 18, 2012 – 4-tasis Gavėnios Sekmadienis / 4th Sunday of Lent
10:00 am – Už kun. Arvydą Žygą, užprašė Monika ir Paulius Sabaliai
11:30 am – Spanish Mass

SATURDAY, March 24, 2012
5:00 pm – Kryžiaus kelias. Praveda “Gyvieji Akmenys”

March 25, 2012 – 5-tasis Gavėnios Sekmadienis / 5th Sunday of Lent
10:00 am – Už Emiliją Dėdinienę, užprašė Vida ir Algis Jankauskai. Šv. Mišių metu gieda “Gyvieji Akmenys”.
11:30 am – Spanish Mass

MONDAY, March 26, 2012
6:00 pm – Užtarimo maldos, praveda “Gyvieji Akmenys”
7:30 pm – Tri lingual Mass in honor of Our Lady of the Annunciation

Atliepiamoji psalmė
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.

Šiandienos skaitiniai yra Mišiolėlio 659-ajame puslapyje.

Šiandien, kovo 18d, vyksta lietuvių Bendruomenės Brooklyn Queens apylinkės Metinis susirinkimas, Apreiškimo parapijos apatinėje salėje. Po šv. Mišių, pradedant 11:30 am, bus galima skaniai papietauti. Maistą rengia Rimas Kezys, vienas iš restorano “The Avenue” savininkas. Bus cepelinų, koldūnų ir kugelio su “netikru keptu kiškiu”. Veiks gardumynų stalas ir atgaivos baras. Atėję malonėkite pasiimti kavos ir nusipirkite bilietus maistui. Maistas bus dalinamas apie 11:30 am. Susirinkimą pradėsime apie 12:00. Turėsime svečią, prestižinį rež. Arvydą Barisą, ką tik atvykusį iš Lietuvos, kuris pasidalins mintimis su mumis. Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti. Bus rinkimai. Būkime vieningi! Vienybėje stiprybė!

Atsiliepiant į kvietimą paminėti 1949 metų kovo 25-28 trėmimų aukas uždegant žvakutes, stengsimės jį įgyvendinti Apreiškimo parapijoje kovo 25 dieną. 1949-taisiais metais, okupantams vykdant operaciją “Priboj” (Bangų mūša), per kelias dienas iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos buvo ištremta 95 tūkstančiai žmonių, daugiausiai moterų ir vaikų. Reikalinga ir būtina tas dienas atminti ir pagerbti, prisiminti nukentėjusius.

Gavėnios Atsinaujinimo dienoms, kovo mėnesio pabaigoje, į New Yorką atvyksta Katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” dvi poros: Rūta ir Antanas Šalaševičiai ir Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” iš Kauno, tai bendrija kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Šeštadienį, kovo 24 d., atsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje, o 5:00 val. p.p Kryžiaus kelias Apreiškimo bažnyčioje 259 N., 5th St., Brooklyn, NY. Sekmadienį, kovo 25 d., praturtins 10:00 val. šv. Mišias jų giesmėmis. Po šv. Mišių pietūs ir pabendravimas su svečiais. Grupė sutiko pasilikti iki pirmadienio ir dalyvauti Apreiškimo parapijos Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo šventės Mišiose 7:30 val. vakare. Prieš tai 6:00 val. p.p. toj pačioj bažnyčioje užbaigs savo misiją “užtarimo” maldomis. Čia mūsų Gavėnios programa, todėl kviečiame visus paskirti gailestingam Dievui truputį brangaus laiko ir atvykti į bažnyčią šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį. Malonu pranešti, kad svečiai apsistos pas R. ir R Hopanus ir M.ir S. Kungius.

Pasimelskime už sekančius ligonius: Reginą Balsienę, Jerry Černiauską, Edward Diskavich, Reginą Gelžinienę, Liudą Gudelienę, Artūrą Jautaką, Juozą Levoną, Gloria O’Brien ir seserį Phyllis, Elvyrą Vileniškienę, kun V. Volerto tėvelį ir Antaną Vytuvį. Malda galinga nepagailėkime jos mūsų sergantiems.

Please pray for the following parishioners or relatives/friends of parishioners: Regina Balsienė, Jerry Černiauskas, Edward Diskavich, Artūras Jautakas, Regina Gelžinienė, Liuda Gudelis, Joe Levonas, Gloria O’Brien and sister Phyllis, Elvyra Vileniskis, the father of rev. V. Volertas and Antanas Vytuvis. May the healing grace of the merciful Father reach those who are in our prayers.

ŠALFASS Veteranų Krepšinio Turnyras (žaidėjai 35m. ar daugiau) įvyks kovo 31d. – balandžio 1 d. Turnyro organizatoriai Floridos Lietuvių Krepšinio lyga. Turnyras vyks City of Palm Beach Gardens, Palm Beach Gardens, FL.Visais iškilusiais klausimais skambinkite Arvydui 561-574-0027 arba flor...@gmail.com.

Sunday, April 1, 2012 at 2:00 pm, pianist Evelina Puzaite will be in concert at the Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Tickets $40. $20 for students and seniors with IDs. Call Carnegie Charge at 212.247.7800; visit the Carnegie Hall Box office at 57th Street and 7th Ave., NY; or go on line to www.carnegiehall.org.

Kviečiame pasižymėti balandžio 22 d. kaip ypatingo įvykio šventę New Yorko apylinkėje. 2011 metais suėjo 50 metų kaip Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa teikia svarią materialinę, finansinę bei dvasinę paramą Lietuvos Katalikų bažnyčiai ir jos įvairioms organizacijoms. Negalėjus 2011 metais susitarti dėl datos šventiniam koncertui bei pietums, dabar jau planai finalizuoti balandžio 22 d., Christ the King gimnaziojos gražioje salėje, kur anksčiau buvo koplyčia. Koncertuoti iš Čikagos atvyksta Dainavos vienetas, vadovaujamas muziko / dainininko Dariaus Polikaičio. Įėjimo auka $50.00 asmeniui. Bilietai gaunami skambinant į LKRŠ telefonu –718 326-5202, arba kreipiantis e-paštu l...@earthlink.net. Vietų skaičius jau labai ribotas!

Tą pačią dieną, sekmadienį, balandžio 22 d., bus aukojamos iškilmingos Padėkos šv. Mišios Maspetho Atsimainymo bažnyčioje, 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY 11:15 val ryto. Šv. Mišias koncelebruos Brooklyno Vyskupas Nicholas DiMarzio, drauge su vysk. Pauliu A. Baltakiu, OFM, vysk. Gintaru Grušu ir kitais Šalpos šventėje dalyvaujančiais kunigais. Per šv. Mišias giedos vyrų Dainavos vienetas iš Čikagos, kuris vėliau koncertuos Šalpos pokylyje Christ the King gimnazijoje. Tai bus atmintinas momentas New Yorko lietuvių gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti į šv. Mišias, pasimelsti už gautas malones ir prašyti palaimos ateityje.

Kovo 11, 2012 nuskambėjo liūdna žinia, kad mirė šaunus lietuvis Juozas Rygelis. Vienu metu jis gyveno New Yorko apylinkėje, bet jau gana seniai apsigyveno netoli Putnamo, nes talkino ALKAI. Giliame liūdesyje liko žmona, dvi dukros, giminės ir didelis būrys draugų, bendradarbių. Ilsėkis Viešpaties ramybėje, mielas Juozai!

Linksma naujiena- Kovo 15 d., Vidos ir Algio Jankauskų šeimoje linksma naujiena, nes jauniausiai dukrai Ginai ir jos vyrui ML gimė sūnelis, Matas-Jonas. Visa šeima, įskaitant ir sesutę Gabiją, džiaugiasi naujagimio atkeliavimu ir dėkoja Dievui už tokią brangią dovaną.

Comments are closed.