Events/Renginiai

August  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

SEKMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 9 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 9 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR [... Continue reading: SEKMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 9 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ]

SUNDAY, DECEMBER 9th, 2018 at 10AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 9th, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10 AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 9th, 2018 at 10AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR]

VELYKOS NIUJORKE – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS 2018M. BALANDŽIO 1 DIENĄ 7 VAL. RYTE

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BALANDŽIO 1 D. VELYKŲ V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 1 D. 7:00 VAL. RYTO NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKE – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS 2018M. BALANDŽIO 1 DIENĄ 7 VAL. RYTE]

LITHUANIAN HOLY EASTER MASS WILL BE HELD IN NEW YORK ON APRIL 1ST, 2018 AT 7:00 AM

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, EASTER MASS ON APRIL 1st WILL BE HELD IN THE CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 1ST, AT 7:00 AM, THE NEW YORK PARISH OF [... Continue reading: LITHUANIAN HOLY EASTER MASS WILL BE HELD IN NEW YORK ON APRIL 1ST, 2018 AT 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS – 2018 M. KOVO 29 D. 7 VAL. VAKARO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE

BUS LAIKOMOS PASKUTINĖS VAKARIENĖS V. MI IOS LIETUVIŲ KALBA.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, KOVO 29 D. (7 VAL. VAKARO) V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS APREI KIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Po v. Mišių, Apreiškimo parapijos administratorius, monsinjoras Jamie Gigantiello, kviečia visus [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS – 2018 M. KOVO 29 D. 7 VAL. VAKARO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

HOLY THURSDAY SERVICES WILL BE HELD ON MARCH 29TH, 2018 AT 7:00 PM, AT ANNUNCIATION PARISH

HOLY MASS IN THE LITHUANIAN LANGUAGE WILL COMMEMORATE THE LAST SUPPER.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON MARCH 29th (7 PM) WILL BE HELD IN THE ANNUNCIATION PARISH HALL (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Following the Holy Mass, Annunication parish’s Administrator, Msgr. Jamie [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES WILL BE HELD ON MARCH 29TH, 2018 AT 7:00 PM, AT ANNUNCIATION PARISH]

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU

Iš Lietuvos atvyksta kunigas Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampoles raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampoles skyriaus „Dievo mažutėlių“ kapelionu.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* E TADIENĮ, KOVO 3 [... Continue reading: GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU]

ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA

Our Lenten retreat will be led by Father Žydrūnas Kulpys from Lithuania, the pastor of Liudvinavas parish (Marijampolė region). Fr. Kulpys taught theology as a member of the VDU Catholic theology faculty and at the Kaunas clergy seminary. In 2010, he earned a doctorate degree in Catholic theological studies. He served as the director [... Continue reading: ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA]

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) v. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

[... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke]

Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence

February 18, 2018 (10 am) – Annunciation parish invites you to a Special Mass and program commemorating The Centennial of Lithuanian Independence.

Please note: due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on February 18th (10 am) will be held in the Annunciation parish hall (70 Havemeyer Street, [... Continue reading: Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence]